< วิสัยทัศน์> ประชาชนมีสุขภาพที่ดี บนวิถีเกษตรอินทร์ย์ มุ่งสู่ตำบลสุขภาวะอย่างยั่งยืน

...
...
  17 ธันวาคม 2563 | รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
  1 ธันวาคม 2563 | ประชาสัมพันธ์บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564
  23 พฤศจิกายน 2563 | ประชาสัมพันธ์แบบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพิ่มเติม ประจำปี พ.ศ. 2564
  21 กันยายน 2563 | มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)
  1 กรกฎาคม 2563 | รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองขององค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว
  1 มิถุนายน 2563 | ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2563
  1 เมษายน 2563 | ประกาศรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563
  3 มกราคม 2563 | ประกาศรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563
  7 พฤศจิกายน 2562 | ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  24 ธันวาคม 2561 | แจ้งยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  24 ธันวาคม 2561 | ประชาสัมพันธ์การชำระค่าภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2562
  1 ตุลาคม 2561 | แจ้งเจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2562
  1 ตุลาคม 2561 | ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทัรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตอบต.วอแก้ว รับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
  27 ธันวาคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) นักเรียนสพฐ.ประจำเดือนมกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  27 ธันวาคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยเดือน มกราคม 2563
  17 ธันวาคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกรอบรูปพระบรมฉายาลักษณ์ สำหรับใช้ในการจัดงานพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29 พฤศจิกายน 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)นักเรียนสพฐ.ประจำเดือนธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  25 พฤศจิกายน 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยการเสริมผิวแอสฟัลติกส์ถนนคสล.เดิม ตั้งแต่บริเวณหน้าวัดทุ่งผาถึงปากซอย หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งผา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  22 พฤศจิกายน 2562 | ประกาศจัดหาผู้รับจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลติกส์ ถนน คสล.เดิม สาย ม.6 – ม.7 หมู่ที่ 7 บ้านน้ำจำ ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
  22 พฤศจิกายน 2562 | ประกาศจัดหาผู้รับจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลติกส์ ถนน คสล.เดิม สาย ม.6 – ม.7 หมู่ที่ 7 บ้านน้ำจำ ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
  22 พฤศจิกายน 2562 | ประกาศจัดหาผู้รับจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลติกส์ ถนน คสล.เดิม ตั้งแต่บริเวณปากซอย 7 กม.0+000ม.ถึง กม.0+085 ม. หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งผา ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
  11 พฤศจิกายน 2562 | ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว เรื่องจัดหาผู้รับจ้างดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางไปอ่างห้วยซ้อน หมู่ที่ 4 บ้านหล่ายทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  11 พฤศจิกายน 2562 | ประกาศจัดหาผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายทางไปอ่างห้วยซ้อน หมู่ที่ 4 บ้านหล่ายทุ่ง ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
  8 พฤศจิกายน 2562 | ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว เรื่องจัดหาผู้รับจ้างดำเนินโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลติกส์ ถนนคสล.เดิมตั้งแต่บริเวณท่อลอดเหลี่ยมลำเหมืองทุ่งเก็ต กม.0+000ม.ถึง0+345ม. หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งงิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  7 พฤศจิกายน 2562 | ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  15 ตุลาคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมคันตลิ่งลำห้วยแม่เปิ้บ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  20 กันยายน 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  16 กันยายน 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  12 กันยายน 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  6 กันยายน 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสี่ยมสภาพ ทะเบียน กจ 560 ลำปาง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-48-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  6 กันยายน 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4 กันยายน 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ ซอยบ้านนายสุทัศน์ - นางไล หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3 กันยายน 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสอลทรายและทรายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 สิงหาคม 2562 | ปาะกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นักเรียน (สพฐ.) (ประจำเดือนกันยายน) 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 สิงหาคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายถนน คสล.บริเวณสะพานข้ามห้วยเงิน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 สิงหาคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน กันยายน 2562 โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
  26 สิงหาคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร (ทุ่งดอน) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  23 สิงหาคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  20 สิงหาคม 2562 | ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางข้ามลำเหมืองทุ่งบ่อแฮ่ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  20 สิงหาคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  9 สิงหาคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมดาดคอนกรีตลำเหมืองห้วยหมี หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  7 สิงหาคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์บีบอัดก้อนพลาสติก จำนวร 7 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  6 สิงหาคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  31 กรกฎาคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 57 คน จำนวน 2 โรงเรียน (โรงเรียนบ้านทุ่งหกและโรงเรียนบ้านทุ่งผา) ประจำเดือนสิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  31 กรกฎาคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัย เดือนสิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  26 กรกฎาคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมลำเหมืองทุ่งเก็ต หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งงิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  22 กรกฎาคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอย 3 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  22 กรกฎาคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ข้างอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  19 กรกฎาคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  15 กรกฎาคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  12 กรกฎาคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  9 กรกฎาคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมลำห้วยแม่ติว หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  8 กรกฎาคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยการดสริมผิว PARA-ASPHALT CONCRETE ถนนสายทางไปทุ่งใหม่หมู่ที่ 5 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  8 กรกฎาคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยการดสริมผิว PARA-ASPHALT CONCRETE ถนนสายทางไปอ่างแม่ไพร หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งหก โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  8 กรกฎาคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  8 กรกฎาคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวณผล แบบที่ 2 (งานพัสดุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4 กรกฎาคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 560 ลำปาง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-48-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28 มิถุนายน 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำเดือน กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28 มิถุนายน 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 เดือน กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  24 มิถุนายน 2562 | ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยการเสริมผิว PARA-ASPHALT CONCRETE ถนนสายทางไปวัดดอยแล หมู่ที่ 3
  24 มิถุนายน 2562 | ยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยการเสริมผิว PARA-ASPHALT CONCRETE ถนนสายทางไปวัดดอยแล หมู่ที่ 3
  24 มิถุนายน 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านนายสุทัศน์-นางไล หมู่ที่3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  20 มิถุนายน 2562 | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยการเสริมผิว PARA-ASPHALT CONCRETE ถนนสายทางไปทุ่งใหม่ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  20 มิถุนายน 2562 | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยการเสริมผิว PARA-ASPHALT CONCRETE ถนนสายทางไปอ่างแม่ไพร หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งหก
  20 มิถุนายน 2562 | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยการเสริมผิว PARA-ASPHALT CONCRETE ถนนสายทางไปวัดดอยแล หมู่ที่ 3
  19 มิถุนายน 2562 | ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยการเสริมผิว PARA-ASPHALT CONCRETE ถนนสายทางไปทุ่งใหม่ หมู่ที่ 5
  19 มิถุนายน 2562 | ประกาศเผยแพร่แผนโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยการเสริมผิว PARA-ASPHALT CONCRETE ถนนสายทางไปอ่างแม่ไพร หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งหก
  19 มิถุนายน 2562 | ประกาศเผยแพร่แผนโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยการเสริมผิว PARA-ASPHALT CONCRETE ถนนสายทางไปวัดดอยแล หมู่ที่ 3
  10 มิถุนายน 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองช่าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  10 มิถุนายน 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  7 มิถุนายน 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ ลำห้วยแม่ไพร บ้านน้ำจำ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  7 มิถุนายน 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (ห้วยเงิน) หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5 มิถุนายน 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  31 พฤษภาคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแบคโฮ สำหรับขุดและปรับพื้นที่สำหรับซ่อมแซมฝายแม่จรูญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  31 พฤษภาคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัด (สพฐ.) ประจะเดือน มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  31 พฤษภาคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย เดือน มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 พฤษภาคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายลป.ถ.86-002 ทางเข้าหมู่ที่ 2 บ้านทุ่งตุ่น-แม่ติว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  27 พฤษภาคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง จ้างเหมาดำเนินโครงการซ่อมแซมลำเหมืองทุ่งป่าเฮ่ว หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  27 พฤษภาคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการยานพาหนะ (รถตู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  24 พฤษภาคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้วและจดทะเบียนเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  23 พฤษภาคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อกระเบื้องเพื่อนำมาซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรที่ได้รับความเสียหายในกรณีจำเป็นในการช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยพิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  22 พฤษภาคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกน้ำ) บพ4208 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14 พฤษภาคม 2562 | ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงแอสฟัลท์คอนกรีตถนนสาย ลป.ถ.86-002 หมู่ที่ 2
  13 พฤษภาคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิม โดยการเสริมผิว แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย ลป.ถ.86-003 ทางเชื่อมหมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 พฤษภาคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทาง ลป.ถ.86-003 หมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 4 (สายป่าช้า หมู่ที่ 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 เมษายน 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาและเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพรถยนต์ส่วนกลาง กบ 8667 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 เมษายน 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย เดือนพฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  25 เมษายน 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  19 เมษายน 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์การฉีดวัคซีน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  17 เมษายน 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดเครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4 เมษายน 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 เมษายน 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กจ 560 ลำปาง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-48-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29 มีนาคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองช่าง ในปีงบประมาณ2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29 มีนาคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง จ้างเหมารถรับจ้างปรับอากาศไม่ประจำทางเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้สมัครลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน ระหว่างวันที่ 2 - 4 เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29 มีนาคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29 มีนาคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ซื้ออาหารเสริม (นม) นักเรียน (สพฐ.) (นมปิดเทอม) 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28 มีนาคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการขยายถนน คสล.จากหน้าบ้านเลขที่ 15/1 ถึง ปากทางเข้าหมู่บ้านทุ่งงิ้ว หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  19 มีนาคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายวัดทุ่งผา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  12 มีนาคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลติกส์ ถนนคสล.เดิม ตั้งแต่บริเวณสะพาน ถึงแยกป่าช้าบ้านทุ่งหก (ช่วงกม.0+000 ถึง กม.0-184) หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  11 มีนาคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28 กุมภาพันธ์ 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยให้เริ่มปฏิบัติงานประจำเดือน มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28 กุมภาพันธ์ 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำเดือนมีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  26 กุมภาพันธ์ 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต บริเวณข้างบ้านเลขที่ 1 ถึง ห้วยแม่เปิ๊บ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  26 กุมภาพันธ์ 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  26 กุมภาพันธ์ 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนชุดดรัมยูนิต Kyocera FS-1370 DN จำนวน 2 เครื่อง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  26 กุมภาพันธ์ 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) จำนวน 4 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14 กุมภาพันธ์ 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว
  12 กุมภาพันธ์ 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัลการแข่งขันกีฬาโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเชื่อมความสามัคคีตำบลวอแก้ว ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  12 กุมภาพันธ์ 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬาลูกฟุตบอลและลูกวอลเลย์บอล โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเชื่อมความสามัคคีตำบลวอแก้ว ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  10 กุมภาพันธ์ 2562 | ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตลำเหมืองทุ่งเหล่า หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  7 กุมภาพันธ์ 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่ง ลป.ถ.86-001 สายบ้านทุ่งตุ่น หมู่ที่ 2 ถึง บ้านทุ่งหก หมู่ที่ 5 ตำบลวอแก้ว จำนวน 3 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  31 มกราคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) นักเรียนโรงเรียน (สพฐ.) จำนวน 62 คน ภาคเรียนที่ 2/2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29 มกราคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
  29 มกราคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับการทำถังขยะแยกประเภท ในโครงการคัดแยกขยะ งดการเผาวัชพืชและใบไม้ในครัวเรือน และป่าไม้ ตำบลวอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29 มกราคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใครงการคัดแยกขยะงดการเผาวัชพืชและใบไม้ในครัวเรือน และป่าไม้ ตำบลวอแก้ว เพื่อใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  21 มกราคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำหมายเลขทะเบียน บพ 4208 ลำปาง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  16 มกราคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในสำนักปลัดปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4 มกราคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  26 ตุลาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
  31 สิงหาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ประจำเดือน กันยายน 2563
  31 สิงหาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว
  19 สิงหาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) เครื่องพิมพ์ Brother MFC-T810W
  5 สิงหาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  31 กรกฎาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยเดือนสิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  31 กรกฎาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)นักเรียน (สพฐ.)ประจำเดือนสิงหาคม 2563
  15 มิถุนายน 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมคันดินทุ่งโป่งหัน (พื้นที่ต้นน้ำหมู่ที่ 7) หมู่ที่ 7 บ้านน้ำจำ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  15 มิถุนายน 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรบริเวณทุ่งเก๊าสี หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งหก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  26 พฤษภาคม 2563 | ปะรกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลวอแก้ว จำนวน 5 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  25 พฤษภาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้วโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  25 พฤษภาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพ่นน้ำยาเคมีกำจัดยุงลายป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก
  13 พฤษภาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุมุงหลังคา (กระเบื้อง) เพื่อนำมาซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรที่ได้รับความเสียหายในกรณีจำเป็นในการช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยพิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  13 พฤษภาคม 2563 | ประการผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  13 พฤษภาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอย2 หมู่ที่ 2 ตำบลวอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  8 พฤษภาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28 เมษายน 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการงานปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาเพื่อการเกษตรบริเวณทุ่งหนองตอง หมู่ 5 ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28 เมษายน 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  23 เมษายน 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.(ลุ่มวัดทุ่งหก) หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งหก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  22 เมษายน 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บพ 4208 ลป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  21 เมษายน 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  21 เมษายน 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำเดือน เมษายน 2563
  21 เมษายน 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  13 เมษายน 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมบำรุงบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรบ้านน้ำจำ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  13 เมษายน 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมบำรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านน้ำจำ หมู่ที่ 7
  3 เมษายน 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สีทาฝ้าเพดาน) ภายในอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 เมษายน 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการงานปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาบริเวณทุ่งหนองตอง (ใกล้ป่าช้าบ้านทุ่งหก) หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  31 มีนาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเครื่องเสียงอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว
  31 มีนาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายลป.ถ.86-003. ทางเชื่อมหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  23 มีนาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบแขวน) ขนาด 44,000 บีทียูพร้อมติดตั้ง จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  23 มีนาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ฯ จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  16 มีนาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทุ่งโฮ้ง หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งหก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  13 มีนาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องสำรองไฟฟ้าสำนักปลัดจำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  13 มีนาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กบ 8667 ลปฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  11 มีนาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมฝาบ่อพักตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านวอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  9 มีนาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) นักเรียน (สพฐ.)นมปิดเทอมภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3 มีนาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงานกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3 มีนาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28 กุมภาพันธ์ 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) นักเรียน สพฐ. ประจำเดือนมีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28 กุมภาพันธ์ 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยเดือน มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  11 กุมภาพันธ์ 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนายเจริญ แก้วใจ หมู่ที่ 7 ่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  11 กุมภาพันธ์ 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายวัดทุ่งผา หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  11 กุมภาพันธ์ 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนายสนั่น เฟื้องแปง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  6 กุมภาพันธ์ 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5 กุมภาพันธ์ 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) หมึก Kyocera TK-7109 จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5 กุมภาพันธ์ 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองช่างฯ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3 กุมภาพันธ์ 2563 | ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว เรื่องจัดหาผู้รับจ้างดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนายสนั่น เฟื้องแปง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3 กุมภาพันธ์ 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  31 มกราคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)นักเรียนสพฐ.ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  31 มกราคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 4 รายการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  31 มกราคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14 มกราคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ข้างถนนสาย ลป.ถ.1-0034ฯช่วงบริเวณหมู่ที่ 2 บ้านทุ่งตุ่น-แม่ติว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  6 มกราคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563
  6 มกราคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดฯ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  6 มกราคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถ้วยรางวัลการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดฯประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3 มกราคม 2563 | ประกาศจัดหาผู้รับจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลติกส์ ถนน คสล.เดิม สายสามแยกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านน้ำจำ


...

...