...
...
...

  3 พฤษภาคม 2565 | ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกขยะ และคนงานประจำรถขยะ
  2 พฤษภาคม 2565 | ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลสายงานบริหาร
  2 พฤษภาคม 2565 | รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองขององค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ประจำเดือนเมษายน 2565
  1 มีนาคม 2565 | รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ของอบต.วอแก้ว
  12 มกราคม 2565 | ประกาศราคาประเมินและอัตราภาษีของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565
  4 มกราคม 2565 | ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ประจำเดือนมกราคา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28 ธันวาคม 2564 | ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้ในการซ่อมแซมคันดินบริเวณข้างถนน ซอย 7 หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งผา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28 ธันวาคม 2564 | จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  18 พฤษภาคม 2565 | ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปา ม.7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  6 พฤษภาคม 2565 | ประกาศ เปลี่ยนแปลงจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 7
  6 พฤษภาคม 2565 | ประกาศ เปลี่ยนแปลงจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการดาดคอนกรีตลำเหมืองแม่เปิ๊บ ม.2
  1 มีนาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากรภายนอกปฏิบัติงานด้านบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วอแก้ว ประจำเดือน มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 มีนาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศพด.อบต.วอแก้ว ประจำปีการศึกษา 64 จำนวน 28 คน ประจำเดือนมี.ค.-เม.ษ. 65 จำนวน 40 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 มีนาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านทุ่งหก ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 65 คน ประจำเดือน มี.ค.-เม.ย. 65 จำนวน 40 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28 กุมภาพันธ์ 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมระบบประปา บริเวณจุดที่ 3 (บริเวณทุ่งเก๊าสี) หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งหก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
อ่านต่อ

...
...
...

...
...
...


...

...

...
...
...

...
...
...

...
...
...


วารสาร/ข่าวกิจกรรม
Coding
โครงการคุณธรรม จริยธรรม ตำบลวอแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2565 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการสร้างองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
Coding
ประชุมสภา อบต. วอแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1
Coding
กิจกรรมเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
Coding
อบรมโครงการทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันคิดที่จะพัฒนาและสามารถร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านได้อย่างถูกต้อง มีคุณภาพ มีทิศทาง เป้าหมายการพัฒนาที่ชัดเจน