...
...

  5 กันยายน 2565 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนตำบลวอแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2565
  2 กันยายน 2565 | รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลององค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ประจำเดือน สิงหาคม 2565
  26 สิงหาคม 2565 | ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปี พ.ศ. 2565
  10 สิงหาคม 2565 | ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลสายงานบริหาร
  2 สิงหาคม 2565 | รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลององค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
  19 กรกฎาคม 2565 | กฎบัตรการตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว
  11 กรกฎาคม 2565 | การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565
  6 มิถุนายน 2565 | ประชาสัมพันธ์การโอน (ย้าย) ข้าราชการสายงานบริหาร
  15 กันยายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างกองช่าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14 กันยายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแบล็คโฮในการขุดถมดินฝังกลบบ่อขยะเดิมในพื้นที่ต.วอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  13 กันยายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 12 รายการ ของสำนักปลัด อบต.วอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจะาจง
  13 กันยายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในพื้นที่ สนง.อบต.วอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  13 กันยายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ คสล.ในพื้นที่ต.วอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  12 กันยายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  9 กันยายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) เครื่องพิมพ์ Brother HL-3107 CDW หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-0060 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
อ่านต่อ

...
...
...

...
...
...


...

...

...
...
...

...
...
...

...
...
...


วารสาร/ข่าวกิจกรรม
Coding
เด็กและเยาวชน
Coding
12 กันยายน 2565 นายพินิจ สุวรรณสุระ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว พร้อมคณะบริหาร เจ้าหน้าที่ อบต. วอแก้ว ได้ลงพื้นที่ตรวจความเสียหายที่เกิดจากน้ำท่วมในพื้นตำบลวอแก้ว
Coding
2 กันยายน 2565 นายพินิจ สุวรรณสุระ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ได้ร่วมเปิดโครงการกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านสตรี และครอบครัวและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย รุ่นที่ 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
Coding
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายพินิจ สุวรรณสุระ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว นายพิทักษ์ อินนาค ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว เปิดโครงการกิจกรรม พม. ส่งความสุข ทุกอาชีพ(ฝึกอาชีพระยะสั้น5 วัน) ให้กับกลุ่มสตรี ตำบลวอแก้ว ร่วมกับนางนุจรี เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือจังหวัดลำปาง ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง