< วิสัยทัศน์> ประชาชนมีสุขภาพที่ดี บนวิถีเกษตรอินทร์ย์ มุ่งสู่ตำบลสุขภาวะอย่างยั่งยืน

...
...

  17 พฤศจิกายน 2564 | แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๓) รายใหม่ ประจำปี 2565
  7 ตุลาคม 2564 | ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว
  7 ตุลาคม 2564 | ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว
  3 พฤษภาคม 2564 | ประกาศรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง
  4 มีนาคม 2564 | ประชาสัมพันธ์การรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล
  1 มีนาคม 2564 | รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองขององค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว
  1 มีนาคม 2564 | ประกาศ กำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว
  30 ธันวาคม 2563 | ประชาสัมพันธ์การรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล
  17 ธันวาคม 2563 | รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
  1 ธันวาคม 2563 | ประชาสัมพันธ์บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564
  23 พฤศจิกายน 2563 | ประชาสัมพันธ์แบบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพิ่มเติม ประจำปี พ.ศ. 2564
  30 ตุลาคม 2563 | ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว เรื่องรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  21 กันยายน 2563 | มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)
  1 กรกฎาคม 2563 | รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองขององค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว
  1 มิถุนายน 2563 | ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2563
  1 พฤษภาคม 2563 | บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ฉบับที่ 1
  1 พฤษภาคม 2563 | บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ฉบับที่ 2
  1 เมษายน 2563 | ประกาศรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563
  2 มีนาคม 2563 | ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 ฉบับที่ 1
  2 มีนาคม 2563 | ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 ฉบับที่2
  3 มกราคม 2563 | ประกาศรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563
  7 พฤศจิกายน 2562 | ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  24 ธันวาคม 2561 | แจ้งยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  24 ธันวาคม 2561 | ประชาสัมพันธ์การชำระค่าภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2562
  1 ตุลาคม 2561 | แจ้งเจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2562
  1 ตุลาคม 2561 | ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทัรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตอบต.วอแก้ว รับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
  30 ธันวาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบจ้างเหมาวิศวกรออกแบบงานก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคสล.ข้างถนนสายลป.ถ.1-0034ฯ (ช่วงบ้านทุ่งผา) หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 ธันวาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบจ้างเหมาวิศวกรออกแบบงานก่อสร้างโครงการอาคารป้องกันตลิ่งพัง โดยการทำการป้องกันการกัดเซาะบริเวณลำห้วยแม่ไพร หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 ธันวาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบจ้างเหมาวิศวกรออกแบบงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตข้างถนนสายท้ายบ้าน หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 ธันวาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบจ้างเหมาวิศวกรออกแบบงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตลำเหมืองทุ่งแม่เปิ้บ ม.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 ธันวาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบจ้างเหมาวิศวกรออกแบบงานก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคสล.ข้างซอย 7 หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 ธันวาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบจ้างเหมาวิศวกรออกแบบงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมปรับเกลี่ยเรียบสายทุ่งผึ้ง ม.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 ธันวาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบจ้างเหมาวิศวกรออกแบบงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตลำเหมืองทุ่งโป่ง ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 ธันวาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิศวกรออกแบบงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตลำเหมืองทุ่งโป่ง ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 ธันวาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิศวกรออกแบบงานก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ข้างซอย 7 หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 ธันวาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิศวกรออกแบบงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพัง โดยการทำการป้องกันการกัดเซาะบริเวณลำห้วยแม่ไพร หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 ธันวาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิศวกรออกแบบงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ สายทุ่งผึ้ง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 ธันวาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิศวกรออกแบบงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตลำเหมืองทุ่งแม่เปิ๊บ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 ธันวาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิศวกรออกแบบงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตข้างถนนสายท้ายบ้าน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 ธันวาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิศวกรออกแบบงานก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ข้างถนนสาย ลป.ถ. 1-0034ฯ (ช่วงบ้านทุ่งผา) หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29 ธันวาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบจ้างเหมาวิศวกรออกแบบงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนโดยการวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณถนนสายแม่อืน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29 ธันวาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิศวกรออกแบบงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนโดยการวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณถนนสายแม่อืน หมู่ที่ 3โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  24 ธันวาคม 2563 | ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 64
  27 พฤศจิกายน 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสอบบรรจุทรายช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28 ตุลาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอุปกรณ์เสื้อมสภาพรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บพ 4208 ลำปางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  26 ตุลาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
  21 กันยายน 2563 | จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กจ 560 ลำปาง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-48-0001 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  21 กันยายน 2563 | วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) เครื่องพิมพ์ Kyocera P213DN
  18 กันยายน 2563 | ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  17 กันยายน 2563 | ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  17 กันยายน 2563 | ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  16 กันยายน 2563 | ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว (โซฟารับแขก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  16 กันยายน 2563 | ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  15 กันยายน 2563 | ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  15 กันยายน 2563 | ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  11 กันยายน 2563 | ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมดาดลำเหมืองคอนกรีตทุ่งโป่ง หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งงิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  9 กันยายน 2563 | ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2 กันยายน 2563 | ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ส่วนกลาง กบ 8667 ลำปาง จำนวน 4 เส้น
  31 สิงหาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ประจำเดือน กันยายน 2563
  31 สิงหาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว
  19 สิงหาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) เครื่องพิมพ์ Brother MFC-T810W
  5 สิงหาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  31 กรกฎาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยเดือนสิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  31 กรกฎาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)นักเรียน (สพฐ.)ประจำเดือนสิงหาคม 2563
  15 มิถุนายน 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมคันดินทุ่งโป่งหัน (พื้นที่ต้นน้ำหมู่ที่ 7) หมู่ที่ 7 บ้านน้ำจำ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  15 มิถุนายน 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรบริเวณทุ่งเก๊าสี หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งหก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  26 พฤษภาคม 2563 | ปะรกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลวอแก้ว จำนวน 5 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  25 พฤษภาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้วโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  25 พฤษภาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพ่นน้ำยาเคมีกำจัดยุงลายป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก
  13 พฤษภาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุมุงหลังคา (กระเบื้อง) เพื่อนำมาซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรที่ได้รับความเสียหายในกรณีจำเป็นในการช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยพิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  13 พฤษภาคม 2563 | ประการผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  13 พฤษภาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอย2 หมู่ที่ 2 ตำบลวอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  8 พฤษภาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28 เมษายน 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการงานปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาเพื่อการเกษตรบริเวณทุ่งหนองตอง หมู่ 5 ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28 เมษายน 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  23 เมษายน 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.(ลุ่มวัดทุ่งหก) หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งหก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  22 เมษายน 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บพ 4208 ลป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  21 เมษายน 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  21 เมษายน 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำเดือน เมษายน 2563
  21 เมษายน 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  13 เมษายน 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมบำรุงบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรบ้านน้ำจำ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  13 เมษายน 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมบำรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านน้ำจำ หมู่ที่ 7
  3 เมษายน 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สีทาฝ้าเพดาน) ภายในอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 เมษายน 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการงานปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาบริเวณทุ่งหนองตอง (ใกล้ป่าช้าบ้านทุ่งหก) หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  31 มีนาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเครื่องเสียงอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว
  31 มีนาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายลป.ถ.86-003. ทางเชื่อมหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  23 มีนาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบแขวน) ขนาด 44,000 บีทียูพร้อมติดตั้ง จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  23 มีนาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ฯ จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  16 มีนาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทุ่งโฮ้ง หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งหก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  13 มีนาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องสำรองไฟฟ้าสำนักปลัดจำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  13 มีนาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กบ 8667 ลปฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  11 มีนาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมฝาบ่อพักตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านวอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  9 มีนาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) นักเรียน (สพฐ.)นมปิดเทอมภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3 มีนาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงานกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3 มีนาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28 กุมภาพันธ์ 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) นักเรียน สพฐ. ประจำเดือนมีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28 กุมภาพันธ์ 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยเดือน มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  11 กุมภาพันธ์ 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนายเจริญ แก้วใจ หมู่ที่ 7 ่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  11 กุมภาพันธ์ 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายวัดทุ่งผา หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  11 กุมภาพันธ์ 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนายสนั่น เฟื้องแปง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  6 กุมภาพันธ์ 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5 กุมภาพันธ์ 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) หมึก Kyocera TK-7109 จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5 กุมภาพันธ์ 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองช่างฯ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3 กุมภาพันธ์ 2563 | ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว เรื่องจัดหาผู้รับจ้างดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนายสนั่น เฟื้องแปง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3 กุมภาพันธ์ 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  31 มกราคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)นักเรียนสพฐ.ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  31 มกราคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 4 รายการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  31 มกราคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14 มกราคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ข้างถนนสาย ลป.ถ.1-0034ฯช่วงบริเวณหมู่ที่ 2 บ้านทุ่งตุ่น-แม่ติว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  6 มกราคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563
  6 มกราคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดฯ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  6 มกราคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถ้วยรางวัลการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดฯประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3 มกราคม 2563 | ประกาศจัดหาผู้รับจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลติกส์ ถนน คสล.เดิม สายสามแยกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านน้ำจำ
  18 ตุลาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกอบต.และสมาชิกอบต.วอแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  15 ตุลาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง 2570) จำนวน 32 เล่ม โดยวิธีฉพาะเจาะจง
  15 ตุลาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกอบต.และสมาชิกอบต.วอแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 ตุลาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ราชการ อบต.วอแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 ตุลาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากรภายนอกปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธรณภัย (พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 ตุลาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากรภายนอกปฏิบัติงานด้านงานจัดเก็บรายได้ อบต.วอแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 ตุลาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากรภายนอกปฏิบัติงานด้านงานธุรการกองคลัง อบต.วอแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 ตุลาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากรภายนอกปฏิบัติงานด้านงานธุรการกองช่าง อบต.วอแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 ตุลาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากรภายนอกปฏิบัติงานด้านงานบุคลากรทางการศึกษา ศพด.อบต.วอแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 ตุลาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากรภายนอกปฏิบัติงานด้านพัสดุ กองคลัง อบต.วอแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 ตุลาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากรภายนอกปฏิบัติงานด้านพัสดุ สำนักปลัด อบต.วอแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 ตุลาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากรภายนอกปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 ตุลาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) นักเรียน (สพฐ.) ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 โดยวิธีเเฉพาะเจาะจง
  1 ตุลาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.วอแก้ว ประจำปีการศึกษา 2564 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  6 กันยายน 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำบริเวณ ซอย 4 บ้านวอแก้ว ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2 กันยายน 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด อบต.วอแก้ว จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 กันยายน 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซืออาหารเสริม (นม) นักเรียน (สพฐ.) ประจำปรการศึกษา 2564 จำนวน 63 คน ประจำเดือน กันยายน 2564 จำนวน 21 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  31 สิงหาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมลำเหมืองคอนกรีตทุ่งป่าเฮี่ยว ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  25 สิงหาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่างอบต.วอแก้ว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  19 สิงหาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  19 สิงหาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 4 รายการ สำหรับเครื่องพิมพ์ Brother HL3170 CDW โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  19 สิงหาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กแบบ 2 บาน) ของสำนักงานอบต.วอแก้ว จำนวน 1 ตู้
  19 สิงหาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กแบบ 2 บาน) ของสำนักงานอบต.วอแก้ว จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  11 สิงหาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภทเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรดในอาคารและกลางแจ้ง ขาตั้งพร้อม Adepter จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  11 สิงหาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง สำหรับใช้เพื่อปฏิบัติงานกองคลัง อบต.วอแก้ว จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  9 สิงหาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บพ 4208 ลป. หมายเลขครุภัณฑ์ 003-50-0001 ของอบต.วอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  9 สิงหาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 560 ลป. หมายเลขครุภัณฑ์ 001-48-0001 ของอบต.วอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  6 สิงหาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเสริม (นม) นักเรียน (สพฐ.) ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 ประจำเดือนสิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5 สิงหาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บพ 4208 ลป. หมายเลขครุภัณฑ์ 003-50-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3 สิงหาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-54-0020 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3 สิงหาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัดอบต.วอแก้ว จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29 กรกฎาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้ในการซ่อมแซมระบบประปา บ้านทุ่งหก ม.5 ของอบต.วอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  27 กรกฎาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ตามโครงการรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  23 กรกฎาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ข้างซอย 7 ม. 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  23 กรกฎาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ข้างถนนสาย ลป.ถ.1-0034ฯ (ช่วงบ้านทุ่งผา) ม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  23 กรกฎาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ของสำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  23 กรกฎาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์จอรับภาพ ชนิดมอร์เตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว จำนวน 1 จอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  15 กรกฎาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 ของงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  15 กรกฎาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (ink tank printer) งานกาศึกษา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  15 กรกฎาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 80 VA ของกองช่างฯ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  15 กรกฎาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (inkjet printer)
  15 กรกฎาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในสำนักงานอบต.วอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14 กรกฎาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาเคมีกำจัดยุงลายป้องกันการกำเนิดโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 กรกฎาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) นักเรียน (สพฐ.)ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  25 มิถุนายน 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุตำบลวอแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  25 มิถุนายน 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารและเครื่องดื่มตามโครงการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ต.วอแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 29 และ 30 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  25 มิถุนายน 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ทรายอะเบท) จำนวน 6 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  22 มิถุนายน 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพัง โดยการทำการป้องกันการกัดเซาะ บริเวณลำห้วยแม่เปิ๊บ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14 มิถุนายน 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA ของสำนักปลัดฯ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14 มิถุนายน 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซืออาหารเสรอม (นม) นักเรียน (สพฐ.) ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 63 คน ประจำเดือนมิถุนายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  11 มิถุนายน 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์แบบ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง ของอบต. วอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  11 มิถุนายน 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครืองคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 3 เครื่อง ของกองคลัง อบต.วอแก้ว
  2 เมษายน 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กบ 8667 ลำปาง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-59-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 เมษายน 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซืออาหารเสรอม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วอแก้ว (ศพด.) ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 28 คน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 16 พฤษภาคม 2564 จำนวน 25 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 เมษายน 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซืออาหารเสรอม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วอแก้ว (สพฐ.) ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 56 คน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 16 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 เมษายน 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อจ่ายในกรณีช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 มีนาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน อบต.วอแก้ว จำนวน 12 รายการ
  29 มีนาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับซ่อมแซมห้องน้ำห้องประชุมชั้น 2 และห้องน้ำอาคารอเนกประสงค์ อบต.วอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  22 มีนาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนสายแพะฟ้า บ้านหล่ายทุ่ง ม.4
  22 มีนาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพัง โดยการทำการป้องกันการกัดเซาะบริเวณลำห้วยแม่ไพร ม.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  9 มีนาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองช่างฯ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4 มีนาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ปีงบประมาณ 2564
  2 มีนาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านตำบลวอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 มีนาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริมนมนักเรียน (สพฐ) ประจำเดือน มีนาคม 2564
  1 มีนาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริมนมสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เดือน มีนาคม 2564
  24 กุมภาพันธ์ 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายทุ่งโฮ่ง บ้านทุ่งหก หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  10 กุมภาพันธ์ 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหมู่ 6 หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5 กุมภาพันธ์ 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 2x2 เมตร ตามโครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายพลังงานเพื่อทุกคน ประจำปีงบประมาณ 2563
  3 กุมภาพันธ์ 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตลำเหมืองทุ่งโป่ง ม.6 บ้านทุ่งงิ้ว
  3 กุมภาพันธ์ 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตลำเหมืองทุ่งแม่เปิ้บ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  22 มกราคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  20 มกราคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  19 มกราคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ของสำนักปลัดฯ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  18 มกราคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบจ้างเหมาวิศวกรออกแบบงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนโดยการวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณถนนสายแม่อืน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  12 มกราคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อช่วยเหลือภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยเฉพาะเจาะจง
  12 มกราคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  12 มกราคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือราษฎรผุ้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  11 มกราคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบ 2564
  4 มกราคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) นักเรียน (สพฐ) ม.ค. 64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

...

...

...
...
...

...
...
...

...
...
...


วารสาร/ข่าวกิจกรรม
Coding
ประชาคมตำบล
Coding
กิจกรรมเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2564
Coding
นายอินจันทร์ ทันวิสัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว