...
...

  3 พฤศจิกายน 2565 | ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
  2 พฤศจิกายน 2565 | รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลององค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ประจำเดือน ตุลาคม 2565
  4 ตุลาคม 2565 | รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลององค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ประจำเดือน กันยายน 2565
  5 กันยายน 2565 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนตำบลวอแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2565
  2 กันยายน 2565 | รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลององค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ประจำเดือน สิงหาคม 2565
  26 สิงหาคม 2565 | ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปี พ.ศ. 2565
  10 สิงหาคม 2565 | ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลสายงานบริหาร
  2 สิงหาคม 2565 | รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลององค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
  17 พฤศจิกายน 2565 | ประกาศ ประกวดราคาจ้าก่อสร้างโครงการปรับปรุงจราจรเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตถ.สาย หม.2 - ม.5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  17 พฤศจิกายน 2565 | ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ถ.สายหน้าศูนย์สาธารณะสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช) ม.1 บ้านทุ่งผา ต.วอแก้ว ถึงทางเชื่อม ม.2 บ้านล้อง ต.หนองหล่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กส์
  31 ตุลาคม 2565 | ประกาศ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานผู้ช่วยนายช่างโยธา ประจำปีงบประมาณ 2566 เดือนพฤศจิกายน 2565
  31 ตุลาคม 2565 | ประกาศ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน งานด้านช่างไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 เดือนพฤศจิกายน 2565
  31 ตุลาคม 2565 | ประกาศ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานพัสดุ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2566 เดือนพฤศจิกายน 2565
  31 ตุลาคม 2565 | ประกาศ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ อบต.วอแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2566 เดือนพฤศจิกายน 2565
  31 ตุลาคม 2565 | ประกาศ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานพัสดุ สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2566 เดือนพฤศจิกายน 2565
อ่านต่อ

...
...
...

...
...
...


...

...

...
...
...

...
...
...

...
...
...


วารสาร/ข่าวกิจกรรม
Coding
10 พฤศจิกายน 2565 อบต. วอแก้ว โดยนายพินิจ สุวรรณสุระ นายก อบต. วอแก้ว ได้จัดประชุมซักซ้อม แนวทางการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย โดยมีข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภา อบต. วอแก้ว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้แทน อสม. ประจำหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุม
Coding
8 พฤศจิกายน 2565 นายพินิจ สุวรรณสุระ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน อบต. วอแก้ว ร่วมทำบุญและฟังเทศน์ เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ. วันบ้านวอแก้ว หมู่ 3 ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
Coding
8 พฤศจิกายน 2565 นายพินิจ สุวรรณสุระ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน อบต. วอแก้ว ร่วมงานบุญทอดกฐินตกค้าง วัดบ้านทุ่งตุ่น-แม่ติว หมู่ 2 ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
Coding
12 ตุลาคม 2565 กิจกรรมจิตอาสากิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อขยะเดิมโดยการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่ป่าชุมชน ณ บริเวณบ่อขยะเดิมบ้านน้ำจำ หมู่ที่ ๗ ตำบลวอแก้ว เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร