...
...

...
...

  4 กรกฎาคม 2566 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็นขนาด ๗ คิวบิกฟุต จำนวน ๒ ตู้ ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวอเเก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 มีนาคม 2566 | ประกาศระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร(เพิ่มเติม)
  30 มีนาคม 2566 | ประกาศ ก.อบต.จังหวัดลำปาง
  30 มีนาคม 2566 | ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลืแกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
  30 มีนาคม 2566 | ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2563
  30 มีนาคม 2566 | ประกาศหลักเกณฑ์การจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
  30 มีนาคม 2566 | ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้น เงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
  30 มีนาคม 2566 | การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล พศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
  19 เมษายน 2566 | ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครน เครนพับ พร้อมกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  4 เมษายน 2566 | การเปิดเผยราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกเทท้ายพร้อมติดตั้งเครนพับพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน
  30 มีนาคม 2566 | ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ถีงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565
  21 มีนาคม 2566 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอาการแบบแยกส่วน จำนวน 1 เครื่อง ของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  21 มีนาคม 2566 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนักบ้าพร้อมอุปกรณ์การฉีดวัคซีน ตามโครงการรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 มีนาคม 2566 | ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ประจำปี พ.ศ. 2566
  17 กุมภาพันธ์ 2566 | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงฝาย คสล. บริเวณฝายทุ่งตุ่น ม.3 บ้านวอแก้ว ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  30 มีนาคม 2566 | หลักเกณฑ์การประกวดแข่งขันโครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนตำบลวอแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  30 มีนาคม 2566 | หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  30 มีนาคม 2566 | หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  30 มีนาคม 2566 | หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  28 พฤศจิกายน 2565 | เเต่งตั้งผู้รักษาราชการเเทนตำเเหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ตำเเหน่งผู้อำนวยการกองช่างตำเเหน่งหัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวอเเก้ว
  1 พฤศจิกายน 2565 | มอบอำนาจให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราชการเเทนผู้อำนวจการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลวอเเก้ว
  1 พฤศจิกายน 2565 | มอบอำนาจให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราชการเเทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวอเเก้ว
  15 กันยายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างกองช่าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
อ่านต่อ

...
...
...

...
...
...


...

...

...
...
...

...
...
...

...
...
...


วารสาร/ข่าวกิจกรรม

ไม่มีข้อมูล