...

...
...

  5 มกราคม 2566 | รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลององค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ประจำเดือน ธันวาคม 2565
  5 มกราคม 2566 | รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  7 ธันวาคม 2565 | ประกาศรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  6 ธันวาคม 2565 | ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566
  2 ธันวาคม 2565 | รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลององค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
  3 พฤศจิกายน 2565 | ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
  2 พฤศจิกายน 2565 | รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลององค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ประจำเดือน ตุลาคม 2565
  4 ตุลาคม 2565 | รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลององค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ประจำเดือน กันยายน 2565
  29 ธันวาคม 2565 | ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านทุ่งหก ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29 ธันวาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศและงานประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29 ธันวาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานทั่วไปปฎิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29 ธันวาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานสาธาราณสุขและสิ่งแวดล้อม) ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29 ธันวาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ราชการองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29 ธันวาคม 2565 | ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านงานบุคลากรทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว) ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29 ธันวาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว) ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
อ่านต่อ

...
...
...

...
...
...


...

...

...
...
...

...
...
...

...
...
...


วารสาร/ข่าวกิจกรรม
Coding
วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวิชญ์ธวัช อัจฉริยฉัตรา ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายโกสินทร์ แสงสอาด ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น และนางแพรว ทาบุญมา ท้องถิ่นอำเภอห้างฉัตร นายพินิจ สุวรรณสุระ นายก อบต. วอแก้ว ได้ร่วมลงพื้นที่ติดตามทวนสอบ การดำเนินงานโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนในพื้นที่ตำบลวอแก้ว ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ครบ 100% ทั้งนี้ ได้ให้คำปรึกษาแนะนำในการดำเนินการดังกล่าว เพื่อเป็นประโยชน์ในการขยายผลการปฏิบัติในการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนให้ครบทุกครัวเรือนตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย
Coding
18 พฤศจิกายน 2565 นายพินิจ สุวรรณสุระ นายก อบต. วอแก้ว พร้อมด้วยนางแพรว ทาบุญมา ท้องถิ่นอำเภอห้างฉัตร , นายพิทักษ์ อินนาค ปลัด อบต. วอแก้ว , เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการขยะเปียก , กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน , สมาชิกสภา , ผอ.รพ.สต. วอแก้ว , ผู้แทน อสม. ดำเนินการออกตรวจติดตามผลการดำเนินการโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนของ อปท. ในระดับครัวเรือน ในพื้นที่ตำบลวอแก้ว
Coding
10 พฤศจิกายน 2565 อบต. วอแก้ว โดยนายพินิจ สุวรรณสุระ นายก อบต. วอแก้ว ได้จัดประชุมซักซ้อม แนวทางการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย โดยมีข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภา อบต. วอแก้ว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้แทน อสม. ประจำหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุม
Coding
8 พฤศจิกายน 2565 นายพินิจ สุวรรณสุระ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน อบต. วอแก้ว ร่วมทำบุญและฟังเทศน์ เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ. วันบ้านวอแก้ว หมู่ 3 ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง