ประกาศ

"องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว"  คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว
  ประกาศ คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ 2564
  ประกาศ คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ 2563
  ประกาศ คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ 2563 (ฉบับที่ 2)
  ประกาศ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล
  ราชกิจจานุเบกษา
  ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง โครงสร้างอำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง
  ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. เรื่อง การจัดสรรเงินภาษี ปี 63 - 64
  ประกาศ คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับ อปท. จูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562
  ประกาศ คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับ อปท. จูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563