มาตรการ

"องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว"


  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  มาตรการป้องกันการรับสินบน
  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการ อปท
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง
  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว
  มาตรการจัดการในกรณีตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ การทุจริต หรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563