วิสัยทัศน์

"องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว"


วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว

ประชาชนมีสุขภาพที่ดี บนวิถีเกษตรอินทร์ย์ มุ่งสู่ตำบลสุขภาวะอย่างยั่งยืน

พันธกิจองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว

1. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

2. พัฒนาตำบลให้เป็นตำบลน่าอยู่

3. ส่งเสริมเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. พัฒนาองค์กรให้ก้าวไปสู่องค์กรแห่งธรรมาภิบาล


นโยบายการบริหารงาน

คำนึงถึงการมีสุขภาพ พลานมัย และการได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีของประชาชน โดยให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับประโยชน์ ด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้