หัวหน้าส่วนราชการ

Responsive image

ข้อมูลการติดต่อ


# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง โทร
1 ว่าที่ร้อยตรีพร้อม ทรายใจ ปลัด อบต. 082-1959474
2 นายสายัณห์ ฉัตรแก้ว หัวหน้าสำนักปลัด 089-6342460
3 นายนิรันดร์ บุญสิงห์ กองช่าง 061-7916117
4 นางพิศมัย พรหมศร กองคลัง 085-0344242