งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ปี2562

"องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว"


งบประมาณรายจ่าย


งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562