แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

"องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว"


  แผนการใช้จ่ายเงินรวมอบต.วอแก้ว ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2565
  แผนการใช้จ่ายเงินรวมอบต.วอแก้ว ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2565
  แผนการใช้จ่ายเงินรวมอบต.วอแก้ว ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2564
  แผนการใช้จ่ายเงินรวมอบต.วอแก้ว ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2564
  แผนการใช้จ่ายเงินรวมอบต.วอแก้ว ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
  แผนการใช้จ่ายเงินรวมอบต.วอแก้ว ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
  แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562
  แผนการใช้จ่ายเงินรวมอบต.วอแก้ว ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2563
  แผนการใช้จ่ายเงินรวมอบต.วอแก้ว ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2563
  แผนการใช้จ่ายเงินรวมอบต.วอแก้ว ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
  แผนการใช้จ่ายเงินรวมอบต.วอแก้ว ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2563