แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

"องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว"


  ประกาศ อบต. วอแก้ว เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (พ.ศ. 2566 - 2570)
  ประกาศ อบต. วอแก้ว เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (พ.ศ. 2566 - 2570)
  แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2565-2567
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อบต. วอแก้ว ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2564 รอบ 12 เดือน
  แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2565
  แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564)
  แผนป้องกันการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 จากระบบ e-PlanNACC
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2563 รอบ 12 เดือน
  แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ 2564
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2564 รอบ 6 เดือน
  แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตปี พ.ศ. 2560 - 2564
  แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตปี พ.ศ. 2561 - 2564

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี2562แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี2563