แผนอัตรากำลัง ปี2561-2563

"องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว"


  ประกาศ อบต. วอแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ๋และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. วอแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  ประกาศ อบต. วอแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง อบต. วอแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  ประกาศ อบต. วอแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต. วอแก้ว ประจำปี 2564-2566
  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 - 2566
  แผนพัฒนาบุคลากร ปี พ.ศ. 2564 - 2566
  คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนนายก
  คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด หัวหน้าส่วนราชการ
  คำสั่งแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่
  โครงสร้างวอแก้ว
  แนวทางปฏิบัติตามประมวลวอแก้ว 63
  ประกาศกำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของ อบต. วอแก้ว
  ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปี 2563