แผนพัฒนา

"องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว"


แผนการจ่ายเงิน 1 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงฉบับที่4 แผนเพิ่มเติม ฉ.5 แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี2561-2564(วอแก้ว)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 ควบคุมภายในประจำปี 60 ติดตามประเมินผลแผนรอบ1ตุลาคม2560-31มีนาคม2561 ติดตามประเมินผลแผนรอบ 21 เมษายน 2560 - 31 กันยายน 2561 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ประจำปี 2561 ติดตามประเมินผลแผนปี2560(1)