แผนพัฒนา

"องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว"


  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ. 2566-2570
  แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ประจำปี 2564-2566
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) [ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2565]
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) [ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2565]
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)[ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2565]
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) [ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2565]
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) [ฉบับแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565]
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2565]
  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว
  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว
  งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (6เดือนหลังของปี พ.ศ. 2564)
  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว