แผนพัฒนา

"องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว"


  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) [ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 /2565]
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) [ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1/2565]
  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 11
  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 12
  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 13
  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2
  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3
  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570
  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2563
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2563
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2564