ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

"องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว"