กิจการสภา

"องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว"  กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้วสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 และสมัยแรกของปีถัดไป
  ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการใช้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษา ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว
  นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 และขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565
  เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1
  นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวอเเก้วสมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ. 2565 คร้งที่2
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวอเเก้ว สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่2 วันที่ 14 เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวอเเก้วสมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่1
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวอเเก้วสมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ. 2565 คร้งที่1 วันที่7 เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 เงลา09.30 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต่ำบลวอแก้ว
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวอเเก้ว ครั้งเเรก
  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว สมัยสามัย สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 (กรณีเร่งด่วน)
  วันที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวอเเก้ว
  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 (กรณีเร่งด่วน)
  สรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563-กันยายน 2564)
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวอเเก้ว สมัยสามัญ สมัย ที่2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้ง ที่1 วันที่ 16 เดือน มิถุนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวอเเก้ว
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวอเเก้ว สมัยสาสัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 วันที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวอเเก้ว
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวอเเก้ว สมัยสามัญ สมัย ที่2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่1
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวอเเก้วสมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวอเเก้ว สมัยสามัญ สมียที่3 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่2 วันที่ 23 เดือนที่ สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวอเเก้ว
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวอเเก้วสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวอเเก้วสมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ. 2564 คร้งที่1 วันที่13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวอเเก้ว
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวอเเก้วสมัยส่มัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวอเเก้ว สมัยสาสัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวอเเก้ว