กิจการสภา

"องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว"  ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา ปี 2563
  รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 63
  รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 63 ครั้งที่ 1
  รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 63 ครั้งที่ 1
  รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 63 ครั้งที่ 1
  รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 63 ครั้งที่ 2
  รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 63 ครั้งที่ 1
  รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 63 ครั้งที่ 2
  นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 64
  นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 64
  ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา ปี 2564
  รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 64 ครั้งที่ 1
  รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 64 ครั้งที่ 2
  รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 64 ครั้งที่ 1
  เรียกประชุมสภามัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2564
  เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 64