กิจการสภา

"องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว"  ประกาศ สภา อบต. วอแก้ว เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565
  ประกาศ สภา อบต. วอแก้ว เรื่อง ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภา อบต. วอแก้ว
  ระเบียบสภา อบต. วอแก้ว ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565
  ระเบียบสภา อบต. วอแก้ว ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภา อบต. วอแก้ว
  นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 และขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565
  เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565
  รายงานการประชุมสภา อบต. วอแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2
  นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2
  ประกาศ อบต. วอแก้ว เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น (ครั้งที่ 2)
  รายงานการประชุมสภา อบต. วอแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1
  นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1
  ประกาศ อบต. วอแก้ว เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น (ครั้งที่ 1)
  ประกาศ อบต. วอแก้ว เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต. วอแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565
  รายงานการประชุมสภา อบต. วอแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2
  รายงานการประชุมสภา อบต. วอแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1
  รายงานการประชุมสภา อบต. วอแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1
  นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2
  ประกาศสภา อบต. วอแก้ว เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น
  ประกาศสภา อบต. วอแก้ว เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต. วอแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565
  รายงานการประชุมสภา อบต. วอแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2
  ประกาศเรียกประชุมสภา อบต. วอแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 (กรณีเร่งด่วน)
  ประกาศสภา อบต. วอแก้ว เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภา อบต. วอแก้ว สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 และสมัยแรกของปีถัดไป
  ประกาศสภา อบต. วอแก้ว เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต. วอแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 (กรณีเร่งด่วน)
  รายงานการประชุมสภา อบต. วอแก้ว ครั้งแรก
  รายงานการประชุมสภา อบต. วอแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2
  รายงานการประชุมสภา อบต. วอแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1
  รายงานการประชุมสภา อบต. วอแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1
  รายงานการประชุมสภา อบต. วอแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1
  รายงานการประชุมสภา อบต. วอแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2
  ประกาศ อบต. วอแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา ปี 2563
  รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 63
  รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 63 ครั้งที่ 1
  รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 63 ครั้งที่ 1
  รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 63 ครั้งที่ 1
  รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 63 ครั้งที่ 2
  รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 63 ครั้งที่ 1
  รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 63 ครั้งที่ 2
  นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 64
  นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 64
  ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา ปี 2564
  รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 64 ครั้งที่ 1
  รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 64 ครั้งที่ 2
  รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 64 ครั้งที่ 1
  เรียกประชุมสภามัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2564
  เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 64