รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

"องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว"


  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม 2565 ถึง กันยายน 2565
  ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565
  ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2565- มิถุนายน 2565)
  ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
  ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565
  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565
  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาศที่ 2 (ตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 ถึง เดือนมีนาคม 2565)
  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565
  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564)
  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564
  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564
  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได่รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง กันยายน พ.ศ. 2564)
  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2564
  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2564
  ประกาศรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2564
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 )
  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564
  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564
  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2564
  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564
  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก.พ. 64
  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค. 64
  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค.63
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563
  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ย. 63
  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค. 63
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว เรื่องรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก.ย. 63
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563
  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ส.ค. 63
  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก.ค. 63
  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มิ.ย. 63
  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ค. 63
  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เม.ย. 63
  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มี.ค. 63
  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก.พ. 63
  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค. 63
  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค. 62
  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ย. 62
  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค. 62
  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก.ย. 62
  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ส.ค. 62
  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก.ค. 62
  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มิ.ย. 62
  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ค. 62
  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เม.ย. 62
  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มี.ค. 62
  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก.พ. 62
  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค.62
  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค. 61
  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ย. 61
  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค. 61

ปีงบประมาณ 2561-2562


ปีงบประมาณ 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2563 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำไตรมาสที่-1-เดือนตุลาคม-พ.ศ.2561-ถึงเดือนธันวาคม-พ.ศ.2561 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำไตรมาสที่-2-เดือนมกราคม-พ.ศ.-2562-ถึงเดือน-มีนาคม-พ.ศ.-2562 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำไตรมาสที่-3-เดือนเมษายน-พ.ศ.-2562-ถึงเดือน-มิถุนายน-พ.ศ.-2562 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำไตรมาสที่-4-เดือนกรกฎาคม-พ.ศ.-2562-ถึงเดือน-กันยายน-พ.ศ.-2562 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำไตรมาสที่-1-เดือนตุลาคม-พ.ศ.-2562-ถึงเดือนธันวาคม-พ.ศ.-2562 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำไตรมาสที่-2-เดือนมกราคม-พ.ศ.-2563-ถึงเดือน-มีนาคม-พ.ศ.-2563 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำไตรมาสที่-3-เดือนเมษายน-พ.ศ.-2563-ถึงเดือน-มิถุนายน-พ.ศ.-2563