รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

"องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว"


  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได่รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง กันยายน พ.ศ. 2564)
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 )
  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564
  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564
  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2564
  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564
  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก.พ. 64
  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค. 64
  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค.63
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563
  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ย. 63
  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค. 63
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว เรื่องรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก.ย. 63
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563
  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ส.ค. 63
  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก.ค. 63
  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มิ.ย. 63
  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ค. 63
  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เม.ย. 63
  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มี.ค. 63
  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก.พ. 63
  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค. 63
  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค. 62
  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ย. 62
  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค. 62
  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก.ย. 62
  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ส.ค. 62
  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก.ค. 62
  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มิ.ย. 62
  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ค. 62
  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เม.ย. 62
  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มี.ค. 62
  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก.พ. 62
  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค.62
  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค. 61
  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ย. 61
  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค. 61

ปีงบประมาณ 2561-2562


ปีงบประมาณ 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2563 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำไตรมาสที่-1-เดือนตุลาคม-พ.ศ.2561-ถึงเดือนธันวาคม-พ.ศ.2561 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำไตรมาสที่-2-เดือนมกราคม-พ.ศ.-2562-ถึงเดือน-มีนาคม-พ.ศ.-2562 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำไตรมาสที่-3-เดือนเมษายน-พ.ศ.-2562-ถึงเดือน-มิถุนายน-พ.ศ.-2562 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำไตรมาสที่-4-เดือนกรกฎาคม-พ.ศ.-2562-ถึงเดือน-กันยายน-พ.ศ.-2562 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำไตรมาสที่-1-เดือนตุลาคม-พ.ศ.-2562-ถึงเดือนธันวาคม-พ.ศ.-2562 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำไตรมาสที่-2-เดือนมกราคม-พ.ศ.-2563-ถึงเดือน-มีนาคม-พ.ศ.-2563 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำไตรมาสที่-3-เดือนเมษายน-พ.ศ.-2563-ถึงเดือน-มิถุนายน-พ.ศ.-2563