4 กรกฎาคม 2566 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็นขนาด ๗ คิวบิกฟุต จำนวน ๒ ตู้ ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวอเเก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 มีนาคม 2566 | ประกาศระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร(เพิ่มเติม)
  30 มีนาคม 2566 | ประกาศ ก.อบต.จังหวัดลำปาง
  30 มีนาคม 2566 | ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลืแกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
  30 มีนาคม 2566 | ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2563
  30 มีนาคม 2566 | ประกาศหลักเกณฑ์การจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
  30 มีนาคม 2566 | ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้น เงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
  30 มีนาคม 2566 | การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล พศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
  17 กุมภาพันธ์ 2566 | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงฝฝาย คสล. บริเวณฝายแม่เปิ้บ ม.3 บ้านวอแก้ว ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 กุมภาพันธ์ 2566 | ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร
  9 มกราคม 2566 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารเเละเครื่องดื่มสำหรับเด็กเเละผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2566 ขององศ์การบริหารส่วนตำบลวอเเก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  9 มกราคม 2566 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเวทีเเละเครื่องเสียง พร้อมติดตั้งรื้อถอน ตามโครงการวันเด็กประจำปี 2566 ขององศ์การบริหารตำบลวอเเก้ว ในวันที่ 14 มกราคม 2566 โดยเฉพาะเจาะจง
  1 ธันวาคม 2565 | รายงานเเสดงรายรับรายจ่ายเเละงบทดลองขององค์การบริหารส่วนตำบลวอเเก้ว ตำบลวอเก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
  28 พฤศจิกายน 2565 | แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  17 พฤศจิกายน 2565 | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม โดยการเสริมผิวฟัลต์กรีตถนนสาย หมู่ที่2 บ้านทุ่งตุ่นเเม่ติว - หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งหก ตำบลวอเเก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding )
  17 พฤศจิกายน 2565 | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างการปรับปรุงผิวจราจรเดิม โดยการเสริมผิวเเอสฟัลต์คอนกรีตถนนสายหน้าศูนย์สาธารณะสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช) หมู่ 1 บ้านทุางผา ตำบลวอเเก้ว ถึงทางเชื่อม หมู่ ที่ 2 บ้านล้อง ตำบลหนองหล่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding )
  3 พฤศจิกายน 2565 | การปรับปรุงเเผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  3 พฤศจิกายน 2565 | ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
  1 พฤศจิกายน 2565 | มอบอำนาจให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราชการเเเทนปลัดการบริหารส่วนตำบลวอเเก้ว
  31 ตุลาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานทั่วไป (งานด้านไฟฟ้า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  31 ตุลาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานทั่วไป (ช่วยงานพัสดุกองคลัง) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  31 ตุลาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานทั่วไป ( ปฏิบัติงานด้านงานบุคลากรทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวอเเก้ว) ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  31 ตุลาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานทั่วไป ( ปฏิบัติงานด้านงานธุรการช่าง ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  31 ตุลาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากรภายนอกปฎิบัติงานด้านการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเเละงานประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  31 ตุลาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านการป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย ( พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ ) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  31 ตุลาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานทั่วไป ( ปฏิบัติงานด้านบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวอเเก้ว ) ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  31 ตุลาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  31 ตุลาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคลภายนอกปฏิบัติงานขับรถยนต์บรรทุกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  31 ตุลาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.โรงเรียนบ้านทุ่งหก ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  31 ตุลาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารตำบลวอเเก้ว (ศพด.) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  26 สิงหาคม 2565 | ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปี พ.ศ. 2565
  22 กรกฎาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์เเละหอกกระจายข่าวสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวอเเก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  12 กรกฎาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจงสำหรับเครื่องพิมพ์ Borther MFC -j๒๓๓๐ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  12 กรกฎาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมรถเเบ็คโฮ ในการขุดประคัดดินบริเวรข้างถนนสาย ลป.ถ. ๘๖๐๐๒หมู่ที่๒ บ้านทุ่วตุ่น เเม่ติว โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
  12 กรกฎาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมถนนข้ามลำห้วยงุ้น หมู่ที่ ๔ บ้านทุ่งหก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  11 กรกฎาคม 2565 | การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565
  7 กรกฎาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเเละซ่อมเเซมเครื่องประอาศ ของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวอเเก้ว จำนวนทั้งสิ้น ๒๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาจง
  7 กรกฎาคม 2565 | ประกาศการเสนอ จ้างเหมาบำรุงรักษาเเละซ่อมเเซมเครื่องปรับอกาศ ของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลวอเเก้ว จำนวนทั้งสิ้น ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  7 กรกฎาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อเครื่องเสียงสำหรับรถประชาสัมพันธ์พร้อมอุปกรณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวอเเก้ว จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  7 กรกฎาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมารถเเบ็คโฮในการขุดเหมืองห้วยเงินเพื่อเบี่ยงทางน้ำหมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งผา ตำบลวอเเก้ว โดนวิธีเฉพาะเจาะจง
  6 กรกฎาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวอเก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5 กรกฎาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถเเบ็คโฮในการขุดถมดินตลิ่งคันฝาย เเละขุดรื้อเศษวัชพืช บริเวรฝายเเม่เเปิ้บ หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งตุ่น เเม่ติว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4 กรกฎาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็นขนาด ๗ คิวบิกฟุต จำนวน ๒ ตู้ ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวอเเก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4 กรกฎาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เย็นขนาด ๗ คิวบิกฟุต จำนวน ๑ ตู้ ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวอเเก้ว
  4 กรกฎาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะทำงานผู้บริหารพร้อมกระจก จำนวน ๑ ตัว เเละเก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 กรกฎาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านทุ่งหก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๕๘ คนประจำเดือน กรกฏาคม ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๖๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 กรกฎาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวอเเก้ว (ศพด.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๒๗ คนประจำเดือน กรกฏาคม ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๖๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 มิถุนายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวอเเก้ว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29 มิถุนายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถเเเบ็คโฮในการขุดถมดินบริเวรลำเหมืองทุ่งป่าเหี้ยวที่เสียหาย หมู่ที่ ๓ บ้านวอเเก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28 มิถุนายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมถนนข้ามลำห้วยเเม่ไพร หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งหก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28 มิถุนายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ Toner Fuji P โดนวิธีเฉพาะเจาจง
  28 มิถุนายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเซื้อเพลิงเเละหล่อลืน (จารบีเเละกระบอกอัดจารบี) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉาพะเจาะจง
  28 มิถุนายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าเเละวิยุ จำนวน ๒ ราการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง
  6 มิถุนายน 2565 | การเเบ่งงานเเละการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในกองคลัง
  6 มิถุนายน 2565 | การเเบ่งงานเเละการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในกองช่าง
  6 มิถุนายน 2565 | การเเบ่งงานเเละการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลเเละพนักงานจ้างภายในสำนักปลัดองค์ก่รบริหารส่วนตำบล
  6 มิถุนายน 2565 | การเเบ่งงานเเละการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในหน่วยตรวจสอบภายใน
  2 มิถุนายน 2565 | ตั้งเเต่ผู้รักษาราชการเเทนตำเเหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ตำเเหน่งผู้อำนวจการกองช่างตำเเหน่งหัวหน้าสำนักปลัด องค์ก่รบริหารส่วนตำบลวอเเก้ว
  2 มิถุนายน 2565 | ตั้งเเต่พนักงานส่วนตำบลรับผิดชอบเเละปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในองศ์การบริหารส่วนตำบลวอเเก้ว
  4 เมษายน 2565 | แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกององค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว
  1 มีนาคม 2565 | รายงานแสดงรายรับรายจ่ายเเเละงบทดลองขององค์การบริหารส่วนตำบลวอเเก้ว ตำบลวอเเก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
  1 มีนาคม 2565 | รายงานแสดงรายรับรายจ่ายเเเละงบทดลองขององค์การบริหารส่วนตำบลวอเเก้ว ตำบลวอเเก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
  24 กุมภาพันธ์ 2565 | มอบอำนาจให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว
  15 กุมภาพันธ์ 2565 | รายงานผลการตรวจสอบรายงานผลการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวเเก้ว ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
  15 กุมภาพันธ์ 2565 | รายงานผลการตรวจสอบรายงานผลการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวเเก้ว ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
  10 กุมภาพันธ์ 2565 | มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน
  4 กุมภาพันธ์ 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ เเบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลวอเเก้ว โดยวิธีคัดเลือก
  4 กุมภาพันธ์ 2565 | การมอบอำนาจให้ระวังชี้แนวเขตแลละลงชื่อรับรองแนวเขตที่สาธารณประโยชน์
  1 กุมภาพันธ์ 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบอบเเห้งพลังงานเเสงอาทิตย์ ขนาด 2x2 เมตร จำนวน 3ตู้โครงการภายในกลุ่มงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเเเละงานทดเเทนเศรฐกิจฐานฐาก ปีงบประมาณ 2564 กทอ.64-07-0588 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28 มกราคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสตุอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านทุ่งหก ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 64 น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28 มกราคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสตุอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านทุ่งหก ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 65 คน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28 มกราคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสตุอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.โรงเรียนบ้านทุ่งหก ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 65 คน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14 มกราคม 2565 | แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลช่วยเหลืองานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว
  30 กันยายน 2564 | เเบบคำร้องทั่วไป
  30 กันยายน 2564 | รายงานงบเเสดงฐานะการเงินรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตำบลวอเเก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
  30 กันยายน 2564 | รายงานงบเเสดงฐานะการเงินรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตำบลวอเเก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
  30 กันยายน 2564 | รายงานงบเเสดงฐานะการเงินรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตำบลวอเเก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
  30 กันยายน 2564 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษาคม พ.ศ. 2565
  30 กันยายน 2564 | รายงานเเสดงรายรับรายจ่ายเเละงบทดลองขององค์การบริหารส่วนตำบลวอเเก้ว
  30 กันยายน 2564 | ประชาสัมพันะ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานท้องถิ่นประเภทอื่น
  29 กันยายน 2564 | หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  1 กันยายน 2564 | ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเเซมไฟฟ้าสาธารณะตำบลวอเเก้ว หมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๗ จำนวน ๕๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 กันยายน 2564 | ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเเละซ่อมเเซมเครื่องประอากาศ ของกองครังองค์การ บริหารส่วนตำบลวอเเก้ว จำนวนทั้งสิ้น ๔ เครื่อง โดยเฉพาะเจาะจง
  1 กันยายน 2564 | ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกเเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
  1 กันยายน 2564 | ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลืแกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
  7 มิถุนายน 2564 | จัดหาผู้รับจ้างดำเนินโครงการก่อสร้างฝาย คสล.ห้วยแม่เปิ้บเหนือ (บริเวณใกล้ที่นานางถนอมศรี ไพรอำพร) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  10 มีนาคม 2564 | แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว
  10 เมษายน 2562 | แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  4 มกราคม 2564 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564
  5 มกราคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564)
  5 พฤษภาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564)
  30 กันยายน 2564 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2565
  30 กันยายน 2564 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565
  30 กันยายน 2564 | ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว
  19 ตุลาคม 2564 | รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  2 พฤศจิกายน 2564 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564
  9 พฤศจิกายน 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งผา สายเลียบลำห้วยแม่ไพร หมู่ 1 ตำบลวอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  9 พฤศจิกายน 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก บ้านนํ้าจำ สายท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลวอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  9 พฤศจิกายน 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งหก เข้าพื้นที่เกษตรสายทุ่งโฮ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลวอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  9 พฤศจิกายน 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งหก สายทุ่งใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลวอแก้ว โดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง
  9 พฤศจิกายน 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งหก สายทุ่งใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลวอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  9 พฤศจิกายน 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งหก เข้าพื้นที่เกษตรสายทุ่งโฮ้ง หมู๋ที่ 5 ตำบลวอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  9 พฤศจิกายน 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนํ้าจำ สายท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลวอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 พฤศจิกายน 2564 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
  8 ธันวาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-58-0002 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  17 ธันวาคม 2564 | แจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก บ้านวอแก้ว, บ้านทุ่งตุ่น แม่ติว และบ้านทุ่งผา หมู่ที่ 3, 2 และ 1 ตำบลวอแก้ว โดยวิธีการคัดเลือก
  20 ธันวาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสอบบรรจุทราย ตามโครงการทำฝายชะลอนํ้าด้วยกระสอบทรายในพื้นที่ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28 ธันวาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้ในการซ่อมแซมคันดินบริเวณข้างถนน ซอย 7 หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งผา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28 ธันวาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 ธันวาคม 2564 | แจ้งราคากลางซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก
  4 มกราคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ประจำเดือน มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  11 มกราคม 2565 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
  12 มกราคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวอแก้ว, บ้านทุ่งตุ่น แม่ติว และบ้านทุ่งฝา หมู่ที่ 3,2 และ 1 ตำบลวอแก้ว โดยวิธีคัดเลือก
  12 มกราคม 2565 | ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2565
  26 มกราคม 2565 | เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  28 มกราคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสตุอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านทุ่งหก ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 64 น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 กุมภาพันธ์ 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบอบเเห้งพลังงานเเสงอาทิตย์ ขนาด 3 x 4 เมตร จำนวน 1 ตู้ โครงภายใต้กลุ่มส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเเละงานทดเเทนเศรฐกิจฐานรากปีงบประมาณ 2564 กทอ.64-07-0588 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 กุมภาพันธ์ 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบอบเเห้งพลังงานเสงอาทิตย์ ขนาด 2 x 2 เมตร จำนวน 3 ตู้โครงการภายใต้กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์และพลังงานทดเเทนเศรษฐกิจฐานราก ปีงบประมาณ 2564 กทอ.64-07-0588 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 กุมภาพันธ์ 2565 | ประกาศผู้ชนะการเนสอราคา จ้างก่อสร้างระบบอบเเห้งพลังงานเเสงอาทิตย์ ขนาด 3x4 เมตร จำนวน 1 ตู้โครงการภายใต้กลุ่มงานสางเสริมอนุรักษ์พลังงานทดเเเทนเศรษฐกิจฐานฐากปีงบประมาณ 2564 กทอ.64-07-0588 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4 กุมภาพันธ์ 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ เเบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลวอเเก้ว โดยวิธีคัดเลือก
  4 เมษายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ถีงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565
  5 เมษายน 2565 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565
  5 เมษายน 2565 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565
  22 กรกฎาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 ของกองช่าง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  22 กรกฎาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 ของสำนักปลัด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  22 กรกฎาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  22 กรกฎาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์และหอกระจายข่าวสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  22 กรกฎาคม 2565 | ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  22 กรกฎาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  25 กรกฎาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมตลิ่งเหมืองทุ่งหลวง หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งผา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  25 กรกฎาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนสายเลียบลำห้วยแม่ไพรและบริเวณคอท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 7 บ้านนํ้าจำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  27 กรกฎาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่ทำซุ้มสำหรับจัดนิทรรศการและซุ้มสำหรับประตูทางเข้างาน จำนวน 8 ซุ้ม กิจกรรมสืบสานประเพณีวิถีชุมชนของดีตำบลวอแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 30 กรกฏาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  27 กรกฎาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้ร่วมทำกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มและองค์กรในตำบลวอแก้ว กิจกรรมสืบสานประเพณีวิถีชุมชนของดีตำบลวอแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 30 กรกฏาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  27 กรกฎาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) เครื่องพิมพ์ Brother HL-3170CDW หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-0060 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3 สิงหาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องเสียง หมายเลขครุภัณฑ์ 462-46-0003 และซ่อมแซมตู้ลำโพง 15 นิ้ว ขององค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว โดยวิธีเฉาะเจาะจง
  3 สิงหาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพรถบรรทุกนํ้า บพ 4208 ลำปาง หมายเลขครุภัณฑ์ 003-50-0001 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5 สิงหาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  19 สิงหาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแบ็คโฮในการขุดรื้อกำจัดวัชพืชและปรับพื้นที่บริเวณโดยรอบบริเวณห้วยเงิน หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งหก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  19 สิงหาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายปรปะชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลวอแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  24 สิงหาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กบ 8667 ลำปาง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-59-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  31 สิงหาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 1 คัน ของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 กันยายน 2565 | หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  1 กันยายน 2565 | หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  1 กันยายน 2565 | หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  6 กันยายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  8 กันยายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  9 กันยายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) เครื่องพิมพ์ Brother HL-3170CDW หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-00-60 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  9 กันยายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  12 กันยายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างแลละเครื่องดื่มตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและยาวชนตำบลวอแก้วประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  13 กันยายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 12 รายการ ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  13 กันยายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝารางระบายนํ้า คสล.ในพื้นที่ตำบลวอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  13 กันยายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝารางระบายนํ้า คสล.ในพื้นที่ตำบลวอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14 กันยายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแบ็คโฮในการขุดถมดินฝังกลบบ่อขยะเดิมในพื้นที่ตำบลวอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  15 กันยายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว จำวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  16 กันยายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ เพื่อใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  19 กันยายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว (ศพด.) ประจำปีการศึกศา 2565 จำนวน 27 คน ประจำเดือน ตุลาคม 2565 จำนวน 18 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  19 กันยายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านทุ่งหก ประจำปีการศึกษา 2565 (นมปิดเทอม) จำนวน 58 คน ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  19 กันยายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างดินถมพร้อมปรับเกลี่ย จำนวน 1 รายการ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  19 กันยายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างดินถมพร้อมปรับเกลี่ย จำนวน 1 รายการ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  19 กันยายน 2565 | ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างราวจับแสตนเลสยาว 1.00 เมตร จำนวน 7 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  20 กันยายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างทรายบรรจุกระสอบ จำนวน 40 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  22 กันยายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าอาคารศูนย์พัมนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 กันยายน 2565 | ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ประจำปี พ.ศ. 2565
  3 ตุลาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาคนงานทั่วไป (งานผู้ช่วยนายช่างโยธา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3 ตุลาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานขับรถยนต์บรรทุกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3 ตุลาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว) ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3 ตุลาคม 2565 | ประการศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานบุคลากรทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว) ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3 ตุลาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3 ตุลาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานทั่วไป (งานด้านช่างไฟฟ้า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3 ตุลาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ประจำปีงบประมาร 2566 ตั้งแต่เดือนต ตุลาคม 2565 ถึงเดือน มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3 ตุลาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านงานธุรการช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3 ตุลาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานทั่วไปปฏิบัติงานะุรการกองคลัง ประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3 ตุลาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากรภายนอกปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3 ตุลาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากรภายนอกปฏิบัติงานด้านการบันทึกข้อมูลในระบบสาระสนเทสและงานประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2566 ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3 ตุลาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3 ตุลาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3 ตุลาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ) ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3 ตุลาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากรภายนอกปฏิบัติงานด้านพัสดุสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3 ตุลาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3 ตุลาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตัดหญ้า และตัดแต่งบำรุงรักษาต้นไม้ ทางสาธารณประโยชน์ บริเวณตำบลวอแก้ว ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3 ตุลาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานตัดหญ้า และตัดแต่งบำรุงรักษาต้นไม้ ทางสาธารณประโยชน์ บริเวณตำบลวอแก้ว ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3 ตุลาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานตัดหญ้า และตัดแต่งบำรุงรักษาต้นไม้ ทางสาธารณประโยชน์ บริเวณตำบลวอแก้ว ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3 ตุลาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานตัดหญ้า และตัดแต่งบำรุงรักษาต้นไม้ ทางสาธารณประโยชน์ บริเวณตำบลวอแก้ว ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3 ตุลาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานตัดหญ้า และตัดแต่งบำรุงรักษาต้นไม้ ทางสาธารณประโยชน์ บริเวณตำบลวอแก้ว ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3 ตุลาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4 ตุลาคม 2565 | รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองขององค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว
  19 ตุลาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
  19 ตุลาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  25 ตุลาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสาย LAN ภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง จำนวน 19 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  27 ตุลาคม 2565 | เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  27 ตุลาคม 2565 | เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  27 ตุลาคม 2565 | เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  27 ตุลาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  31 ตุลาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการองค์การบริหารส่วนตำบลวอเเก้ว ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  31 ตุลาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากรภายนิกปฎิบัติงานด้านพัสดุสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวอเเก้ว ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  31 ตุลาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากรภายนอกปฎิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน พฤศจิกายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  31 ตุลาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากรภายนอกปฎิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน พฤศจิกายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  31 ตุลาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานทั่วไป (งานผู้ช่วยนายช่างโยธา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 พฤศจิกายน 2565 | รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองขององค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว
  1 พฤศจิกายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านทุ่งหก ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 พฤศจิกายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านทุ่งหก ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนทที่ 2 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4 พฤศจิกายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-58-0002 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4 พฤศจิกายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  21 พฤศจิกายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเดิม (อาคารเลขที่ 011-51-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  21 พฤศจิกายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงอาคารกองคลังเดิม (อาคารที่ 010-48-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  21 พฤศจิกายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงอาคารกองคลังเดิม (อาคารเลขที่ 010-48-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  22 พฤศจิกายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการย้ายเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 พฤศจิกายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 พฤศจิกายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอื่นๆ งานตัดหย้า และตัดแต่งบำรุงรักษาต้นไม้ ทางสาธารณประโยชน์ บริเวณตำบลวอแก้ว ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 พฤศจิกายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอื่นๆ งานตัดหญ้า และตัดแต่งบำรุงรักษาต้นไม้ ทางสาธารณประโยชน์ บริเวณตำบลวอแก้ว ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 พฤศจิกายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว) ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 พฤศจิกายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอื่นๆ งานตัดหญ้า และตัดแต่งบำรุงรักษาต้นไม้ ทางสาธารณประโยชน์ บริเวณตำบลวอแก้ว ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 พฤศจิกายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 พฤศจิกายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 พฤศจิกายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (พนักงานขับรถบรรทุกนํ้า) ประจำเดือน ธัยนวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 พฤศจิกายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านพัสดุสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 พฤศจิกายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศและงานประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 พฤศจิกายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว (ศพด.) ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 พฤศจิกายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านทุ่งหก ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 พฤศจิกายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอื่น ๆ งานตัดหญ้า และตัดแต่งบำรุงรักษาต้นไม้ ทางสาธารณประโยชน์ บริเวณตำบลวอแก้ว ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 พฤศจิกายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอื่น ๆ งานตัดหญ้า และตัดแต่งบำรุงรักษาต้นไม้ ทางสาธารณประโยชน์ บริเวณตำบลวอแก้ว ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 พฤศจิกายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจำรถบรรขยะมูลฝอย ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 พฤศจิกายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานขับรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 พฤศจิกายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานทั่วไปปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 พฤศจิกายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานขับรถบรรทุกขยะ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 พฤศจิกายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานทั่วไปปฏิบัติงาานผู้ช่วยนายช่างโยธา ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 พฤศจิกายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานทั่วไปปฏิบัติงานธุรการกองคลัง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 พฤศจิกายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานทั่วไปปฏิบัติงานด้านงานจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 พฤศจิกายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานทั่วไปช่วยงานพัสดุกองคลัง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 พฤศจิกายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานทั่วไปช่วยงานพัสดุกองคลัง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 พฤศจิกายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านงานบุคลากรทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว) ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 ธันวาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซักฟอกผ้าไฮเกรทที่ใช้ในพิธีและประดับตกแต่ง และซักผ้าผ่านภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  6 ธันวาคม 2565 | ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566
  7 ธันวาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตถนนสายหน้าศูนย์สาธารณะสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช) หมู่ 1 บ้านทุ่งผา ตำบลวอแก้ว ถึงทางเชื่อม หมู่ 2 บ้านล้อง ตำบลหนองหล่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  7 ธันวาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตถนนสาย หมู่ 2 บ้านทุ่งตุ่นแม่ติว - หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งหก ตำบลวอแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  13 ธันวาคม 2565 | ประกาศชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  13 ธันวาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานทั่วไป ประจำเดือน ธันวาคม 2565 อัตราค่าจ้างวันละ 332.00 บาท ระหว่างวันที่ 13-31 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  15 ธันวาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว จำวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  15 ธันวาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย จำนวน 46 ลบ.ม. สำหรับซ่อมแซมถนน หมู่ 5 บ้านทุ่งหก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  15 ธันวาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานทั่วไป ประจำเดือน ธันวาคม 2565 อัตราค่าจ้างวันละ 332.00 บาท ระหว่างวันที่ 16-31 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  16 ธันวาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  19 ธันวาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  19 ธันวาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำนักปลัดองค์การบริการส่วนตำบลวอแก้ว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  20 ธันวาคม 2565 | ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษา ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว
  20 ธันวาคม 2565 | การดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565
  29 ธันวาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานทั่วไปปฏิบัติงานธุรการกองคลัง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง
  29 ธันวาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอื่น ฯ งานตัดหญ้า เเละตัดเเต่งบำรุงรักษาต้นไม้ ทางสาธารณประโยชน์ บริเวณตำบลวอเเก้ว ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29 ธันวาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านงานธุรการช่าง) ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29 ธันวาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานทั่วไปปฏิบัติงานด้านงานจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29 ธันวาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ) ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29 ธันวาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสมอราคา จ้างเหมาบริการอื่น ฯ งานตัดหญ้า เเละตัดเเต่งบำรุงรักษาต้นไม้ ทางสาธารณประโยชน์ บริเวณตำบลวอเเก้ว ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29 ธันวาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว (ศพต.) ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29 ธันวาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านทุ่งหก ประจำเดือนมกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29 ธันวาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอื่น ฯ งานตัดหญ้า เเละตัดเเต่งบำรุงรักษาต้นไม้ ทางสาธารณประโยชน์ บริเวณตำบลวอเเก้ว ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29 ธันวาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศและงานประชาสัมธ์ ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29 ธันวาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานทั่วไปปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29 ธันวาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานทั่วไป (ปฏิัตงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29 ธันวาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉาะเจาะจง
  29 ธันวาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29 ธันวาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานทั่วไปปฏิบัติงานธุรการกองคลัง ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29 ธันวาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านบัยชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว) ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29 ธันวาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานด้านพัสดุสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29 ธันวาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลถายนอกปฏิบัติงานขับรถยนต์บรรทุกขยะ ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29 ธันวาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอื่นๆ งานตัดหญ้า และตัดแต่งบำรุงรักษาต้นไม้ ทางสาธารณประโยชน์ บริเวรตำบลวอแก้ว ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29 ธันวาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอื่นๆ งานตัดหญ้า และตัดแต่งบำรุงรักษาต้นไม้ ทางสาธารณประโยชน์ บริเวรตำบลวอแก้ว ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29 ธันวาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอื่นๆ งานตัดหญ้า และตัดแต่งบำรุงรักษาต้นไม้ ทางสาธารณประโยชน์ บริเวรตำบลวอแก้ว ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29 ธันวาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอื่นๆ งานตัดหญ้า และตัดแต่งบำรุงรักษาต้นไม้ ทางสาธารณประโยชน์ บริเวรตำบลวอแก้ว ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29 ธันวาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอื่นๆ งานซ่อมแซมไฟฟ้าภายในอาคาร ทางสาธารณประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  6 มกราคม 2566 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (กล้าต้นไม้) ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  6 มกราคม 2566 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอื่น ฯ งานในเเหล่งเรียนรู้เกษตรกรรมยั่งยืนภายในสำนักงาน อบต.วอเเก้ว ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  9 มกราคม 2566 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดสถานที่พร้อมรื้อถอน จำนวน 1 งาน ตามโครงการวันเด็กประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  17 มกราคม 2566 | ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  18 มกราคม 2566 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกเเบบจ้างออกเเบบโครงการปรับลำเหมือนทุ่งเก็ต ม.6 บ้านทุ่งงิ้ว ต.วอเเก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  18 มกราคม 2566 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกเเบบจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงฝาย คสล. บริเวณฝายทุ่งตุ่น ม.3 บ้านวอเเก้ว ต.วอเเก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  18 มกราคม 2566 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกเเบบโครงการก่อสร้างฝาย คสล. บริเวณทุ่งโฮ้ง ลำห้วยเเม่ไฟร ม.5 บ้านทุ่งหก ต.วอเเก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
  18 มกราคม 2566 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกเเบบจ้างออกเเบบโครงการปรับปรุงฝาย คสล. บริเวณฝายเเม่เปิ้บ ม.3 บ้านวอเเก้ว ต.วอเเก้ว อ.ห้างฉัตร จ. ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  18 มกราคม 2566 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกเเบบจ้างเหมาวิศกรออกเเบบโครงการก่อสร้างขององศ์บริหารส่วนตำบลวอเเก้ว โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณห้วยเเม่ไฟร ม.5 บ้านทุ่งหก ต.วอเเก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  18 มกราคม 2566 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกเเบบจ้างออกเเบบโครงการปรับปรุงฝาย คสล. บริเวณฝายเเม่เปิ้บ ม.3 บ้านวอเเก้ว ต.วอเก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  18 มกราคม 2566 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกเเบบโครงการก่อสร้างฝาย คสล. บริเวณทุ่งโฮ้ง ลำห้วยเเม่ไฟร ม.5 บ้านทุ่งหก ต.วอเเก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
  30 มกราคม 2566 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานทั่วไปปฏิบัติงานธุรการกองคลัง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ถึง เดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 มกราคม 2566 | ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566
  31 มกราคม 2566 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้านบุคลากรทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ถึงเดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  31 มกราคม 2566 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศและงานประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ถึงเดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  31 มกราคม 2566 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านพัสดุสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ถึงเดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  31 มกราคม 2566 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้านบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริาหรส่วนตำบลวอแก้ว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  31 มกราคม 2566 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานทั่วปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ถึงเดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  31 มกราคม 2566 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานทั่วไปปฏิบัติงานด้านงานธุรการช่าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ถึงเดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  31 มกราคม 2566 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานขับรถยนต์บรรทุกขยะ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  31 มกราคม 2566 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานทั่วไปปฏิบัติงานผู้ช่วยนายช่างโยธา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ถึงเดือน กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  31 มกราคม 2566 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานทั่วไปปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  31 มกราคม 2566 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  31 มกราคม 2566 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ประจำเดือน กกุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  31 มกราคม 2566 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสัสตุก่อสร้าง ดินถมพร้อมปรับเกลี่ย จำนวน 17.00 ลูกบาศก์เมตร ขององศ์การบริหารส่วนตำบลวอเเก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  31 มกราคม 2566 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสตุอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวอเเก้ว (ศพด.) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  31 มกราคม 2566 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เเบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (lnk Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  31 มกราคม 2566 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเเซมบำรุงรักษาเเละเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กบ 8667 ลำปาง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-59-0002 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  31 มกราคม 2566 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสตุอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านทุ่งหก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 กุมภาพันธ์ 2566 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  17 กุมภาพันธ์ 2566 | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงฝาย คสล. บริเวณฝายทุ่งตุ่น ม.3 บ้านวอแก้ว ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  17 กุมภาพันธ์ 2566 | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝาย คสล. บริเวณทุ่งโฮ้ง ลำห้วยแม่ไพร ม.4 บ้านทุ่งหก ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 มีนาคม 2566 | ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ประจำปี พ.ศ. 2566
  21 มีนาคม 2566 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอาการแบบแยกส่วน จำนวน 1 เครื่อง ของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  21 มีนาคม 2566 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนักบ้าพร้อมอุปกรณ์การฉีดวัคซีน ตามโครงการรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 มีนาคม 2566 | ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ถีงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565
  4 เมษายน 2566 | การเปิดเผยราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกเทท้ายพร้อมติดตั้งเครนพับพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน
  19 เมษายน 2566 | ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครน เครนพับ พร้อมกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  30 มีนาคม 2566 | หลักเกณฑ์การประกวดแข่งขันโครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนตำบลวอแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  30 มีนาคม 2566 | หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  30 มีนาคม 2566 | หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  30 มีนาคม 2566 | หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  28 พฤศจิกายน 2565 | เเต่งตั้งผู้รักษาราชการเเทนตำเเหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ตำเเหน่งผู้อำนวยการกองช่างตำเเหน่งหัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวอเเก้ว
  1 พฤศจิกายน 2565 | มอบอำนาจให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราชการเเทนผู้อำนวจการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลวอเเก้ว
  1 พฤศจิกายน 2565 | มอบอำนาจให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราชการเเทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวอเเก้ว
  15 กันยายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างกองช่าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2 กันยายน 2565 | รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองขององค์การบริหารส่วนตำบบลวอแก้ว ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
  2 กันยายน 2565 | รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลองขององค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
  2 กันยายน 2565 | รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองขององค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
  22 สิงหาคม 2565 | รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้วสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2
  18 สิงหาคม 2565 | นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2
  18 สิงหาคม 2565 | ประชาสัมพัธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมท้องถิ่น
  10 สิงหาคม 2565 | ประชาสัมพัธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมท้องถิ่น
  5 สิงหาคม 2565 | เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565
  22 มิถุนายน 2565 | รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้วสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2
  4 กุมภาพันธ์ 2565 | การมอบอำนาจและมอบหมายหน้าที่ ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ปฏิบัติราชการแทน
  24 มกราคม 2565 | นโยบายการบริหารทรัพยกรบุคคล
  30 กันยายน 2564 | คำร้องขอรับเงินภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้างคืนตามมาตรา 54 วรรคสอง เเห่งพระราชบัญัติภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
  30 กันยายน 2564 | คำร้องขอรับเงินภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้างคืนตามมาตรา 54 วรรคสอง เเห่งพระราชบัญัติภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
  1 กันยายน 2564 | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้อ
  1 กันยายน 2564 | ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  1 กันยายน 2564 | แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  1 กันยายน 2564 | แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตแล
  1 กันยายน 2564 | แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ-ประจำปี-พ.ศ.-2565-จากระบบ-e-PlanNACC (1)
  1 กันยายน 2564 | แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570
  1 กันยายน 2564 | รายงานการติดตามประเมินผลควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564
  1 กันยายน 2564 | รายงานการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  1 กันยายน 2564 | รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1
  1 กันยายน 2564 | รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256
  1 กันยายน 2564 | รายงานผลการดำเนินงาน-6-เดือน (ต.ค. 64 - มี.ค. 65)