5 มกราคม 2566 | รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลององค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ประจำเดือน ธันวาคม 2565
  5 มกราคม 2566 | รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  7 ธันวาคม 2565 | ประกาศรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  6 ธันวาคม 2565 | ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566
  2 ธันวาคม 2565 | รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลององค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
  3 พฤศจิกายน 2565 | ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
  2 พฤศจิกายน 2565 | รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลององค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ประจำเดือน ตุลาคม 2565
  4 ตุลาคม 2565 | รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลององค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ประจำเดือน กันยายน 2565
  5 กันยายน 2565 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนตำบลวอแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2565
  2 กันยายน 2565 | รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลององค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ประจำเดือน สิงหาคม 2565
  26 สิงหาคม 2565 | ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปี พ.ศ. 2565
  10 สิงหาคม 2565 | ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลสายงานบริหาร
  2 สิงหาคม 2565 | รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลององค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
  19 กรกฎาคม 2565 | กฎบัตรการตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว
  11 กรกฎาคม 2565 | การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565
  6 มิถุนายน 2565 | ประชาสัมพันธ์การโอน (ย้าย) ข้าราชการสายงานบริหาร
  2 มิถุนายน 2565 | ประกาศรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว
  3 พฤษภาคม 2565 | ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกขยะ และคนงานประจำรถขยะ
  2 พฤษภาคม 2565 | ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลสายงานบริหาร
  2 พฤษภาคม 2565 | รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองขององค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ประจำเดือนเมษายน 2565
  1 มีนาคม 2565 | รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ของอบต.วอแก้ว
  12 มกราคม 2565 | ประกาศราคาประเมินและอัตราภาษีของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565
  4 มกราคม 2565 | ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ประจำเดือนมกราคา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28 ธันวาคม 2564 | ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้ในการซ่อมแซมคันดินบริเวณข้างถนน ซอย 7 หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งผา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28 ธันวาคม 2564 | จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  20 ธันวาคม 2564 | ซื้อกระสอบบรรจุทราย ตามโครงการทำฝายชะลอน้ำด้วยกระสอบทรายในพื้นที่ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  8 ธันวาคม 2564 | จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-58-0003 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  25 พฤศจิกายน 2564 | ประกาศการกำหนดอายุการใช้งานและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว
  25 พฤศจิกายน 2564 | ประกาศการกำหนดอายุการใช้งานและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว
  17 พฤศจิกายน 2564 | แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๓) รายใหม่ ประจำปี 2565
  25 ตุลาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) ตามโครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฑ
  7 ตุลาคม 2564 | ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว
  7 ตุลาคม 2564 | ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว
  30 กันยายน 2564 | รายงานผลการดำเนินงานโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐของ อบต. วอแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  3 พฤษภาคม 2564 | ประกาศรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง
  4 มีนาคม 2564 | ประชาสัมพันธ์การรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล
  1 มีนาคม 2564 | รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองขององค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว
  1 มีนาคม 2564 | ประกาศ กำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว
  30 ธันวาคม 2563 | ประชาสัมพันธ์การรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล
  17 ธันวาคม 2563 | รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
  1 ธันวาคม 2563 | ประชาสัมพันธ์บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564
  23 พฤศจิกายน 2563 | ประชาสัมพันธ์แบบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพิ่มเติม ประจำปี พ.ศ. 2564
  30 ตุลาคม 2563 | ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว เรื่องรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  21 กันยายน 2563 | มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)
  1 กรกฎาคม 2563 | รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองขององค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว
  1 มิถุนายน 2563 | ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2563
  1 พฤษภาคม 2563 | บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ฉบับที่ 1
  1 พฤษภาคม 2563 | บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ฉบับที่ 2
  1 เมษายน 2563 | ประกาศรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563
  2 มีนาคม 2563 | ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 ฉบับที่ 1
  2 มีนาคม 2563 | ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 ฉบับที่2
  3 มกราคม 2563 | ประกาศรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563
  7 พฤศจิกายน 2562 | ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  24 ธันวาคม 2561 | แจ้งยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  24 ธันวาคม 2561 | ประชาสัมพันธ์การชำระค่าภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2562
  1 ตุลาคม 2561 | แจ้งเจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2562
  1 ตุลาคม 2561 | ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทัรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตอบต.วอแก้ว รับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
  30 ธันวาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบจ้างเหมาวิศวกรออกแบบงานก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคสล.ข้างถนนสายลป.ถ.1-0034ฯ (ช่วงบ้านทุ่งผา) หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 ธันวาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบจ้างเหมาวิศวกรออกแบบงานก่อสร้างโครงการอาคารป้องกันตลิ่งพัง โดยการทำการป้องกันการกัดเซาะบริเวณลำห้วยแม่ไพร หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 ธันวาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบจ้างเหมาวิศวกรออกแบบงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตข้างถนนสายท้ายบ้าน หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 ธันวาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบจ้างเหมาวิศวกรออกแบบงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตลำเหมืองทุ่งแม่เปิ้บ ม.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 ธันวาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบจ้างเหมาวิศวกรออกแบบงานก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคสล.ข้างซอย 7 หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 ธันวาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบจ้างเหมาวิศวกรออกแบบงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมปรับเกลี่ยเรียบสายทุ่งผึ้ง ม.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 ธันวาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบจ้างเหมาวิศวกรออกแบบงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตลำเหมืองทุ่งโป่ง ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 ธันวาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิศวกรออกแบบงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตลำเหมืองทุ่งโป่ง ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 ธันวาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิศวกรออกแบบงานก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ข้างซอย 7 หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 ธันวาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิศวกรออกแบบงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพัง โดยการทำการป้องกันการกัดเซาะบริเวณลำห้วยแม่ไพร หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 ธันวาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิศวกรออกแบบงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ สายทุ่งผึ้ง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 ธันวาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิศวกรออกแบบงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตลำเหมืองทุ่งแม่เปิ๊บ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 ธันวาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิศวกรออกแบบงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตข้างถนนสายท้ายบ้าน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 ธันวาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิศวกรออกแบบงานก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ข้างถนนสาย ลป.ถ. 1-0034ฯ (ช่วงบ้านทุ่งผา) หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29 ธันวาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบจ้างเหมาวิศวกรออกแบบงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนโดยการวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณถนนสายแม่อืน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29 ธันวาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิศวกรออกแบบงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนโดยการวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณถนนสายแม่อืน หมู่ที่ 3โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  24 ธันวาคม 2563 | ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 64
  27 พฤศจิกายน 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสอบบรรจุทรายช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28 ตุลาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอุปกรณ์เสื้อมสภาพรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บพ 4208 ลำปางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  26 ตุลาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
  21 กันยายน 2563 | จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กจ 560 ลำปาง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-48-0001 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  21 กันยายน 2563 | วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) เครื่องพิมพ์ Kyocera P213DN
  18 กันยายน 2563 | ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  17 กันยายน 2563 | ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  17 กันยายน 2563 | ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  16 กันยายน 2563 | ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว (โซฟารับแขก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  16 กันยายน 2563 | ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  15 กันยายน 2563 | ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  15 กันยายน 2563 | ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  11 กันยายน 2563 | ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมดาดลำเหมืองคอนกรีตทุ่งโป่ง หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งงิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  9 กันยายน 2563 | ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2 กันยายน 2563 | ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ส่วนกลาง กบ 8667 ลำปาง จำนวน 4 เส้น
  31 สิงหาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ประจำเดือน กันยายน 2563
  31 สิงหาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว
  19 สิงหาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) เครื่องพิมพ์ Brother MFC-T810W
  5 สิงหาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  31 กรกฎาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยเดือนสิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  31 กรกฎาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)นักเรียน (สพฐ.)ประจำเดือนสิงหาคม 2563
  15 มิถุนายน 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมคันดินทุ่งโป่งหัน (พื้นที่ต้นน้ำหมู่ที่ 7) หมู่ที่ 7 บ้านน้ำจำ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  15 มิถุนายน 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรบริเวณทุ่งเก๊าสี หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งหก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  26 พฤษภาคม 2563 | ปะรกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลวอแก้ว จำนวน 5 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  25 พฤษภาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้วโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  25 พฤษภาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพ่นน้ำยาเคมีกำจัดยุงลายป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก
  13 พฤษภาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุมุงหลังคา (กระเบื้อง) เพื่อนำมาซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรที่ได้รับความเสียหายในกรณีจำเป็นในการช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยพิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  13 พฤษภาคม 2563 | ประการผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  13 พฤษภาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอย2 หมู่ที่ 2 ตำบลวอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  8 พฤษภาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28 เมษายน 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการงานปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาเพื่อการเกษตรบริเวณทุ่งหนองตอง หมู่ 5 ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28 เมษายน 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  23 เมษายน 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.(ลุ่มวัดทุ่งหก) หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งหก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  22 เมษายน 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บพ 4208 ลป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  21 เมษายน 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  21 เมษายน 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำเดือน เมษายน 2563
  21 เมษายน 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  13 เมษายน 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมบำรุงบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรบ้านน้ำจำ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  13 เมษายน 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมบำรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านน้ำจำ หมู่ที่ 7
  3 เมษายน 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สีทาฝ้าเพดาน) ภายในอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 เมษายน 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการงานปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาบริเวณทุ่งหนองตอง (ใกล้ป่าช้าบ้านทุ่งหก) หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  31 มีนาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเครื่องเสียงอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว
  31 มีนาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายลป.ถ.86-003. ทางเชื่อมหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  23 มีนาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบแขวน) ขนาด 44,000 บีทียูพร้อมติดตั้ง จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  23 มีนาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ฯ จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  16 มีนาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทุ่งโฮ้ง หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งหก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  13 มีนาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องสำรองไฟฟ้าสำนักปลัดจำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  13 มีนาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กบ 8667 ลปฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  11 มีนาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมฝาบ่อพักตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านวอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  9 มีนาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) นักเรียน (สพฐ.)นมปิดเทอมภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3 มีนาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงานกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3 มีนาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28 กุมภาพันธ์ 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) นักเรียน สพฐ. ประจำเดือนมีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28 กุมภาพันธ์ 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยเดือน มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  11 กุมภาพันธ์ 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนายเจริญ แก้วใจ หมู่ที่ 7 ่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  11 กุมภาพันธ์ 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายวัดทุ่งผา หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  11 กุมภาพันธ์ 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนายสนั่น เฟื้องแปง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  6 กุมภาพันธ์ 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5 กุมภาพันธ์ 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) หมึก Kyocera TK-7109 จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5 กุมภาพันธ์ 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองช่างฯ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3 กุมภาพันธ์ 2563 | ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว เรื่องจัดหาผู้รับจ้างดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนายสนั่น เฟื้องแปง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3 กุมภาพันธ์ 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  31 มกราคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)นักเรียนสพฐ.ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  31 มกราคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 4 รายการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  31 มกราคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14 มกราคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ข้างถนนสาย ลป.ถ.1-0034ฯช่วงบริเวณหมู่ที่ 2 บ้านทุ่งตุ่น-แม่ติว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  6 มกราคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563
  6 มกราคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดฯ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  6 มกราคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถ้วยรางวัลการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดฯประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3 มกราคม 2563 | ประกาศจัดหาผู้รับจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลติกส์ ถนน คสล.เดิม สายสามแยกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านน้ำจำ
  30 ธันวาคม 2564 | ประกาศ เรื่องแจ้งราคากลางซื้อรถบรรทุกแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  17 ธันวาคม 2564 | ประกาศ เรื่องแจ้งราคากลางโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวอแก้ว,บ้านทุ่งตุ่น-แม่ติว และบ้านทุ่งผา หมู่ที 3,2,1 ตำบลวอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 ธันวาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สพฐ.โรงเรียนบ้านทุ่งหก ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 65 คน ประจำเดือน ธันวาคม 2564 จำนวน 20 วัน สำหรับนักเรียนเพิ่มจำนวน 2 คน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวน 22 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 ธันวาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กบ 8667 ลำปาง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-59-0002 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 พฤศจิกายน 2564 | ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
  25 พฤศจิกายน 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กจ 560 ลำปาง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-48-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  22 พฤศจิกายน 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว จำนวน 49 ป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  18 พฤศจิกายน 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดการเลือกตั้งฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 24 และ 25 พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  9 พฤศจิกายน 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งผา สายเลียบลำห้วยแม่ไพร หมู่ที่ 1 ตำบลวอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  9 พฤศจิกายน 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งหก สายทุ่งใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลวอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  9 พฤศจิกายน 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งหกเข้าพื้นที่การเกษตรสายทุ่งโฮ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลวอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  9 พฤศจิกายน 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำจำสายท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลวอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2 พฤศจิกายน 2564 | ประกาศ เรื่อง สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564
  18 ตุลาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกอบต.และสมาชิกอบต.วอแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  15 ตุลาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง 2570) จำนวน 32 เล่ม โดยวิธีฉพาะเจาะจง
  15 ตุลาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกอบต.และสมาชิกอบต.วอแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 ตุลาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ราชการ อบต.วอแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 ตุลาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากรภายนอกปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธรณภัย (พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 ตุลาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากรภายนอกปฏิบัติงานด้านงานจัดเก็บรายได้ อบต.วอแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 ตุลาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากรภายนอกปฏิบัติงานด้านงานธุรการกองคลัง อบต.วอแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 ตุลาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากรภายนอกปฏิบัติงานด้านงานธุรการกองช่าง อบต.วอแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 ตุลาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากรภายนอกปฏิบัติงานด้านงานบุคลากรทางการศึกษา ศพด.อบต.วอแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 ตุลาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากรภายนอกปฏิบัติงานด้านพัสดุ กองคลัง อบต.วอแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 ตุลาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากรภายนอกปฏิบัติงานด้านพัสดุ สำนักปลัด อบต.วอแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 ตุลาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากรภายนอกปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 ตุลาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) นักเรียน (สพฐ.) ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 โดยวิธีเเฉพาะเจาะจง
  1 ตุลาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.วอแก้ว ประจำปีการศึกษา 2564 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  9 กันยายน 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำจำสายท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลวอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  9 กันยายน 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งหกเข้าพื้นที่การเกษตรสายทุ่งโฮ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลวอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  9 กันยายน 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งหก สายทุ่งใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลวอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  6 กันยายน 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำบริเวณ ซอย 4 บ้านวอแก้ว ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2 กันยายน 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด อบต.วอแก้ว จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 กันยายน 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซืออาหารเสริม (นม) นักเรียน (สพฐ.) ประจำปรการศึกษา 2564 จำนวน 63 คน ประจำเดือน กันยายน 2564 จำนวน 21 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  31 สิงหาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมลำเหมืองคอนกรีตทุ่งป่าเฮี่ยว ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  25 สิงหาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่างอบต.วอแก้ว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  19 สิงหาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  19 สิงหาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 4 รายการ สำหรับเครื่องพิมพ์ Brother HL3170 CDW โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  19 สิงหาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กแบบ 2 บาน) ของสำนักงานอบต.วอแก้ว จำนวน 1 ตู้
  19 สิงหาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กแบบ 2 บาน) ของสำนักงานอบต.วอแก้ว จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  11 สิงหาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภทเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรดในอาคารและกลางแจ้ง ขาตั้งพร้อม Adepter จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  11 สิงหาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง สำหรับใช้เพื่อปฏิบัติงานกองคลัง อบต.วอแก้ว จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  9 สิงหาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บพ 4208 ลป. หมายเลขครุภัณฑ์ 003-50-0001 ของอบต.วอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  9 สิงหาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 560 ลป. หมายเลขครุภัณฑ์ 001-48-0001 ของอบต.วอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  6 สิงหาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเสริม (นม) นักเรียน (สพฐ.) ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 ประจำเดือนสิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5 สิงหาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บพ 4208 ลป. หมายเลขครุภัณฑ์ 003-50-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3 สิงหาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-54-0020 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3 สิงหาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัดอบต.วอแก้ว จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29 กรกฎาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้ในการซ่อมแซมระบบประปา บ้านทุ่งหก ม.5 ของอบต.วอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  27 กรกฎาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ตามโครงการรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  23 กรกฎาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ข้างซอย 7 ม. 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  23 กรกฎาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ข้างถนนสาย ลป.ถ.1-0034ฯ (ช่วงบ้านทุ่งผา) ม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  23 กรกฎาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ของสำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  23 กรกฎาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์จอรับภาพ ชนิดมอร์เตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว จำนวน 1 จอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  15 กรกฎาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 ของงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  15 กรกฎาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (ink tank printer) งานกาศึกษา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  15 กรกฎาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 80 VA ของกองช่างฯ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  15 กรกฎาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (inkjet printer)
  15 กรกฎาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในสำนักงานอบต.วอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14 กรกฎาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาเคมีกำจัดยุงลายป้องกันการกำเนิดโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 กรกฎาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) นักเรียน (สพฐ.)ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  25 มิถุนายน 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุตำบลวอแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  25 มิถุนายน 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารและเครื่องดื่มตามโครงการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ต.วอแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 29 และ 30 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  25 มิถุนายน 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ทรายอะเบท) จำนวน 6 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  22 มิถุนายน 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพัง โดยการทำการป้องกันการกัดเซาะ บริเวณลำห้วยแม่เปิ๊บ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14 มิถุนายน 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA ของสำนักปลัดฯ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14 มิถุนายน 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซืออาหารเสรอม (นม) นักเรียน (สพฐ.) ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 63 คน ประจำเดือนมิถุนายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  11 มิถุนายน 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์แบบ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง ของอบต. วอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  11 มิถุนายน 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครืองคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 3 เครื่อง ของกองคลัง อบต.วอแก้ว
  7 มิถุนายน 2564 | ประกาศ เรื่องประกาศจัดหาผู้รับจ้างเสนอราคาโครงการก่อสร้างฝาย คสล.ห้วยแม่เปิ้บเหนือ (บริเวณใกล้ที่นานางถนอมศรี ไพรอำพร) หมู่ที่3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2 เมษายน 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กบ 8667 ลำปาง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-59-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 เมษายน 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซืออาหารเสรอม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วอแก้ว (ศพด.) ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 28 คน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 16 พฤษภาคม 2564 จำนวน 25 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 เมษายน 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซืออาหารเสรอม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วอแก้ว (สพฐ.) ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 56 คน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 16 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 เมษายน 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อจ่ายในกรณีช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 มีนาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน อบต.วอแก้ว จำนวน 12 รายการ
  29 มีนาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับซ่อมแซมห้องน้ำห้องประชุมชั้น 2 และห้องน้ำอาคารอเนกประสงค์ อบต.วอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  22 มีนาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนสายแพะฟ้า บ้านหล่ายทุ่ง ม.4
  22 มีนาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพัง โดยการทำการป้องกันการกัดเซาะบริเวณลำห้วยแม่ไพร ม.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  9 มีนาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองช่างฯ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4 มีนาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ปีงบประมาณ 2564
  2 มีนาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านตำบลวอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 มีนาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริมนมนักเรียน (สพฐ) ประจำเดือน มีนาคม 2564
  1 มีนาคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริมนมสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เดือน มีนาคม 2564
  24 กุมภาพันธ์ 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายทุ่งโฮ่ง บ้านทุ่งหก หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  10 กุมภาพันธ์ 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหมู่ 6 หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5 กุมภาพันธ์ 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 2x2 เมตร ตามโครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายพลังงานเพื่อทุกคน ประจำปีงบประมาณ 2563
  3 กุมภาพันธ์ 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตลำเหมืองทุ่งโป่ง ม.6 บ้านทุ่งงิ้ว
  3 กุมภาพันธ์ 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตลำเหมืองทุ่งแม่เปิ้บ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  22 มกราคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  20 มกราคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  19 มกราคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ของสำนักปลัดฯ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  18 มกราคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบจ้างเหมาวิศวกรออกแบบงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนโดยการวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณถนนสายแม่อืน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  12 มกราคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อช่วยเหลือภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยเฉพาะเจาะจง
  12 มกราคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  12 มกราคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือราษฎรผุ้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  11 มกราคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบ 2564
  4 มกราคม 2564 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) นักเรียน (สพฐ) ม.ค. 64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29 ธันวาคม 2565 | ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านทุ่งหก ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29 ธันวาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศและงานประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29 ธันวาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานทั่วไปปฎิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29 ธันวาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานสาธาราณสุขและสิ่งแวดล้อม) ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29 ธันวาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ราชการองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29 ธันวาคม 2565 | ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านงานบุคลากรทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว) ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29 ธันวาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว) ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29 ธันวาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านพัสดุสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29 ธันวาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานขับบรรทุกรถขยะ ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29 ธันวาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอื่นๆ งานตัดหญ้า และตัดแต่งบำรุงรักษาต้นไม้ ทางสาธารณประโยชน์ บริเวณตำบลวอแก้ว ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29 ธันวาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอื่น ๆ งานตัดหญ้า และตัดแต่งบำรุงรักษาต้นไม้ ทางสาธารณประโยชน์ บริเวณตำบลวอแก้ว ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29 ธันวาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอื่น ๆ งานตัดหญ้า และตัดแต่งบำรุงรักษาต้นไม้ ทางสาธารณประโยชน์ บริเวณตำบลวอแก้ว ประจำเดือนมกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29 ธันวาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอื่น ๆ งานตัดหญ้าและตัดแต่งบำรุงรักษาต้นไม้ ทางสาธารณประโยชน์ บริเวณตำบลวอแก้ว ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29 ธันวาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอื่นๆ งานซ่อมแซมไฟฟ้าภายในอาคาร ทางสาธารณประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29 ธันวาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอื่นๆ งานตัดหญ้าและตัดแต่งบำรุงรักษาต้นไม้ ทางสาธารณประโชยน์ บริเวณตำบลวอแก้ว ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29 ธันวาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอื่นๆ งานตัดหญ้าและตัดแต่งบำรุงรักษาต้นไม้ ทางสาธารณประโชยน์ บริเวณตำบลวอแก้ว ประจำเดือนมกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29 ธันวาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอื่น ๆ งานตัดหญ้าและตัดแต่งบำรุงรักษาต้นไม้ ทางสาธารณประโชยน์ บริเวณตำบลวอแก้ว ประจำเดือนมกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29 ธันวาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานทั่วไปปฏิบัติงานธุรการกองคลัง ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29 ธันวาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านธุรการช่าง) ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29 ธันวาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานทั่วไปปฏิบัติงานด้านงานจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29 ธันวาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ) ประจำเดือน มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาจง
  29 ธันวาคม 2565 | ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว (ศพด.) ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  19 ธันวาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  19 ธันวาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  16 ธันวาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  15 ธันวาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  15 ธันวาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย จำนวน 46 ลบ.ม. สำหรับซ่อมแซมถนน หฒุ่ 5 บ้านทุ่งหก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  15 ธันวาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานทั่วไป ประจำเดือน ธันวาคม 2565 อัตราค่าจ้างวันละ 332.00 บาท ระหว่างวันที่ 16-31 ธันวาคม 2565
  13 ธันวาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  13 ธันวาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานทั่วไป ประจำเดือน ธันวาคม 2565 อัตราค่าจ้างวันละ 332.00 บาท ระหว่างวันที่ 13-31 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  7 ธันวาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตถนนสายหน้าศูนย์สาธารณะสุขชุมชน (ศสมช) หมู่ 1 บ้านทุ่งผา ตำบลวอแก้ว ถึงทางเชื่อม หมู่ 2 บ้านล้อง ตำบลหนองหล่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  7 ธันวาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตถนนสาย หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งตุ่นแม่ติว - หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งหก ตำบลวอแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 ธันวาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซักผ้าไฮเกรทที่ใช้ในพิธีและประดับตกแต่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 พฤศจิกายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฎิบัติงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 พฤศจิกายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานทั่วไปปฎิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 พฤศจิกายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฎิบัติงานขับรถยนต์บรรทุกขยะ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 พฤศจิกายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานทั่วไปปฎิบัติงานผู้ช่วยโยธา ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยเฉพาะเจาะจง
  30 พฤศจิกายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานทั่วไปปฎิบัติงานธุรการกองคลัง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 พฤศจิกายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานทั่วไปปฎิบัติงานด้านงานจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 พฤศจิกายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานทั่วไปช่วยงานพัสดุกองคลัง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 พฤศจิกายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานทั่วไป (ปฎิบัติงานด้านงานบุคลากรทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว) ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 พฤศจิกายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานทั่วไป (ปฎิบัติงานด้านบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว) ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 พฤศจิกายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 พฤศจิกายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย (พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ) ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 พฤศจิกายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านพัสดุสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 พฤศจิกายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศและงานประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 พฤศจิกายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว (ศพด.) ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 พฤศจิกายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านทุ่งหก ประจำเดือน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 พฤศจิกายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอื่นๆ งานตัดหญ้า และตัดแต่งบำรุงรักษาต้นไม้ ทางสาธารณประโยชน์ บริเวณตำบลวอแก้ว ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 พฤศจิกายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอื่นๆ งานตัดหญ้า และตัดแต่งบำรุงรักษาต้นไม้ ทางสาธารณประโยชน์ บริเวณตำบลวอแก้ว ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 พฤศจิกายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 พฤศจิกายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอื่นๆงานตัดหญ้าและตัดแต่งบำรุงรักษาต้นไม้ ทางสาธารณประโยชน์ บริเวณตำบลวอแก้ว ประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 พฤศจิกายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอื่นๆ งานตัดหญ้าและตัดแต่งบำรุงรักษาต้นไม้ทางสาธารณประโยชน์ บริเวณตำบลวอแก้ว ประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 พฤศจิกายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอื่นๆ งานตัดหญ้าและตัดแต่งบำรุงรักษาต้นไม้ทางสาธารณประโยชน์ บริเวณตำบลวอแก้ว ประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 พฤศจิกายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  22 พฤศจิกายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการย้ายเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ภายในอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  21 พฤศจิกายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเดิม (อาคารเลขที่ 011-51-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  21 พฤศจิกายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงอาคารกองคลังเดิม (อาคารเลขที่ 010-48-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  17 พฤศจิกายน 2565 | ประกาศ ประกวดราคาจ้าก่อสร้างโครงการปรับปรุงจราจรเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตถ.สาย หม.2 - ม.5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  17 พฤศจิกายน 2565 | ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมโดยการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ถ.สายหน้าศูนย์สาธารณะสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช) ม.1 บ้านทุ่งผา ต.วอแก้ว ถึงทางเชื่อม ม.2 บ้านล้อง ต.หนองหล่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กส์
  4 พฤศจิกายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-58-0002 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4 พฤศจิกายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 พฤศจิกายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านทุ่งหก ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพราะเจาะจง
  1 พฤศจิกายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านทุ่งหก ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพราะเจาะจง
  31 ตุลาคม 2565 | ประกาศ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานผู้ช่วยนายช่างโยธา ประจำปีงบประมาณ 2566 เดือนพฤศจิกายน 2565
  31 ตุลาคม 2565 | ประกาศ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน งานด้านช่างไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 เดือนพฤศจิกายน 2565
  31 ตุลาคม 2565 | ประกาศ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานพัสดุ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2566 เดือนพฤศจิกายน 2565
  31 ตุลาคม 2565 | ประกาศ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ อบต.วอแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2566 เดือนพฤศจิกายน 2565
  31 ตุลาคม 2565 | ประกาศ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานพัสดุ สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2566 เดือนพฤศจิกายน 2565
  31 ตุลาคม 2565 | ประกาศ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 เดือนพฤศจิกายน 2565
  31 ตุลาคม 2565 | ประกาศ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานบุคลากรทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วอแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2566 เดือนพฤศจิกายน 2565
  31 ตุลาคม 2565 | ประกาศ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานธุรการ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2566 เดือนพฤศจิกายน 2565
  31 ตุลาคม 2565 | ประกาศ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ และงานประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 เดือนพฤศจิกายน 2565
  31 ตุลาคม 2565 | ประกาศ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ) ประจำปีงบประมาณ 2566 เดือนพฤศจิกายน 2565
  31 ตุลาคม 2565 | ประกาศ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานธุรการ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2566 เดือนพฤศจิกายน 2565
  31 ตุลาคม 2565 | ประกาศ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านบัญชี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วอแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2566 เดือนพฤศจิกายน 2565
  31 ตุลาคม 2565 | ประกาศ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2566 เดือนพฤศจิกายน 2565
  31 ตุลาคม 2565 | ประกาศ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2566 เดือนพฤศจิกายน 2565
  31 ตุลาคม 2565 | ประกาศ ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรยนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านทุ่งหก ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
  31 ตุลาคม 2565 | ประกาศ ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วอแก้ว ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
  27 ตุลาคม 2565 | ประกาศ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด อบต.วอก้ว จำนวน 9 รายการ
  25 ตุลาคม 2565 | ประกาศ จ้างเดินสาย LAN ภายในอาคารสำนักงานอบต.วอแก้ว จำนวน 19 จุด
  19 ตุลาคม 2565 | ประกาศ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด อบต.วอแก้ว จำนวน 17 รายการ
  3 ตุลาคม 2565 | จ้างเหมาคนงานทั่วไป (งานผู้ช่วยนายช่างโยธา) ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3 ตุลาคม 2565 | จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานขับรถบรรทุกขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3 ตุลาคม 2565 | จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วอแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3 ตุลาคม 2565 | จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านบุลคลากรทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วอแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3 ตุลาคม 2565 | จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3 ตุลาคม 2565 | ประกาศ จ้างคนงานทั่วไป (งานด้านไฟฟ้า) ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3 ตุลาคม 2565 | ประกาศ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อบต.วอแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2566 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2565 ถึงเดือน มีนาคม 2566 โดยวิธีเ)ฉพาะเะจาะจง
  3 ตุลาคม 2565 | ประกาศ จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงา ธุรการกองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3 ตุลาคม 2565 | ประกาศ จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ธุรการ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3 ตุลาคม 2565 | ประกาศ จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3 ตุลาคม 2565 | ประกาศ จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านการบันทึกข้อมูลในระบบสาระสนเทศและงานประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3 ตุลาคม 2565 | ประกาศ จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ อบต.วอแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3 ตุลาคม 2565 | ประกาศ จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3 ตุลาคม 2565 | ประกาศ จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย (พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ) ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3 ตุลาคม 2565 | ประกาศ จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานพัสดุ สำนักปลัง อบต.วอแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3 ตุลาคม 2565 | ประกาศ จ้างเหมาติดตั้ง ปรับปรุง ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ของอบต.วอแก้ว ประจำเดือนตุลาคม 2565
  3 ตุลาคม 2565 | ประกาศ จ้างเหมาบริการตัดหญ้า และตัดแต่งบำรุงรักษาต้นไม้ ทางสาธารณประโยชน์ บริเวณตำบลวอแก้ว ประจำเดือนตุลาคม 2565 (2)
  3 ตุลาคม 2565 | ประกาศ จ้างเหมาบริการตัดหญ้า และตัดแต่งบำรุงรักษาต้นไม้ ทางสาธารณประโยชน์ บริเวณตำบลวอแก้ว ประจำเดือนตุลาคม 2565 (3)
  3 ตุลาคม 2565 | ประกาศ จ้างเหมาบริการตัดหญ้า และตัดแต่งบำรุงรักษาต้นไม้ ทางสาธารณประโยชน์ บริเวณตำบลวอแก้ว ประจำเดือนตุลาคม 2565 (4)
  3 ตุลาคม 2565 | ประกาศ จ้างเหมาบริการตัดหญ้า และตัดแต่งบำรุงรักษาต้นไม้ ทางสาธารณประโยชน์ บริเวณตำบลวอแก้ว ประจำเดือนตุลาคม 2565 (5)
  3 ตุลาคม 2565 | ประกาศ จ้างเหมาบริการตัดหญ้า และตัดแต่งบำรุงรักษาต้นไม้ ทางสาธารณประโยชน์ บริเวณตำบลวอแก้ว ประจำเดือนตุลาคม 2565
  3 ตุลาคม 2565 | ประกาศ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ราชการ ประเดือนตุลาคม 2565
  22 กันยายน 2565 | ประกาศซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าอาคาร ศพด. อบต.วอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาจะง
  20 กันยายน 2565 | ประกาศซื้อวัสดุก่อสร้างทรายบรรจุกระสอบ จำนวน 40 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  19 กันยายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียน ศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 27 คน ประจำเดือน ต.ค. 2565 จำนวน 18 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  19 กันยายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียน สพฐ.โรงเรียนบ้านทุ่งหก ประจำปีการศึกษา 2565 (นมปิดเทอม) จำนวน 58 คน ประจำเดือน ต.ค. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  19 กันยายน 2565 | ประกาศซื้อวัสดุก่อสร้างดินถมพร้อมปรับเกลี่ย จำนวน 1 รายการ ของกองช่าง อบต.วอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  19 กันยายน 2565 | ประกาศซื้อวัสดุก่อสร้างกระสอบบรรจุทราย จำนวน 1 รายการ ของกองช่าง อบต.วอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  19 กันยายน 2565 | ประกาศซื้อวัสดุก่อสร้างราวจับแสตนเลสยาว 1.00 เมตร จำนวน 7 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  16 กันยายน 2565 | ประกาศซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ เพื่อใช้ในสำนักปลัด อบต.วอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  15 กันยายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างกองช่าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  15 กันยายน 2565 | ประกาศซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำนักปลัด อบต.วอแก้ว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14 กันยายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแบล็คโฮในการขุดถมดินฝังกลบบ่อขยะเดิมในพื้นที่ต.วอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  13 กันยายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 12 รายการ ของสำนักปลัด อบต.วอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจะาจง
  13 กันยายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในพื้นที่ สนง.อบต.วอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  13 กันยายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ คสล.ในพื้นที่ต.วอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  12 กันยายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  9 กันยายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) เครื่องพิมพ์ Brother HL-3107 CDW หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-0060 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  9 กันยายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลังอบต.วอแก้ว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  8 กันยายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ ของสำนักปลัด อบต.วอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  6 กันยายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด อบต.วอแก้ว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  31 สิงหาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถจักรยายนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 1 คัน ของกองคลัง อบต.วอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  24 สิงหาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กบ 8667 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  19 สิงหาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแบล็คโฮในการขุดรื้อกำจัดวัชพืชและปรับพื้นที่บริเวณโดยรอบบริเวณห้วยเงิน หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งหก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  19 สิงหาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือสังคมต.วอแก้ว อบต.วอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5 สิงหาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิศสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3 สิงหาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องเสียง หมายเลขครุภัณฑ์ 462-46-0003 และซ่อมแซมตู้ลำโพง 15 นิ้ว ของอบต.วอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3 สิงหาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพรถบรรทุกน้ำ บพ 4208 ลำปาง หมายเลขครุภัณฑ์ 003-50-0001 ของอบต.วอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  27 กรกฎาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำซุ้มสำหรับจัดนิทรรศการและซุ้มประตูทางเข้างาน จำนวน 8 ซุ้ม ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมสืบสานประเพณีวิถีชุมชนของดีต.วอแก้ว ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  27 กรกฎาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้ร่วมกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมสืบสานประเพณีวิถีชุมชนของดีต.วอแก้ว ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  27 กรกฎาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ เครื่องพิมพ์ Brother HL -3170CDW หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-0060 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  25 กรกฎาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมตลิ่งเหมืองทุ่งหลวง หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งผา โดยวิธีเฉพาเะจาะจง
  25 กรกฎาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนสายลำห้วยแม่ไพรและบริเวณคอท่อลอดเหลี่ยม ม.7 บ้านน้ำจำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  22 กรกฎาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 ของกองช่าง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  22 กรกฎาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 ของสำนักปลัด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  22 กรกฎาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์และหอกระจายข่าว สนง.อบต.วอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  22 กรกฎาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลจำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  22 กรกฎาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัดอบต.วอแก้ว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  18 กรกฎาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์และหอกระจายข่าว สนง.อบต.วอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  12 กรกฎาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 4 รายการ สำหรับเครื่องพิมพ์ Brother MFC-J2330DW จำนวน 2 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  12 กรกฎาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแบล็คโฮ ในการขุดปรับคันดินบริเวณข้างถนน สาย ลป.ถ.86002 ม.2 บ้านทุ่งตุ่น-แม่ติว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  12 กรกฎาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนข้ามลำห้วยงุ้น ม.5 บ้านทุ่งหก โดยวิธีเฉพาเะจาะจง
  12 กรกฎาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะต.วอแก้ว ม.1 ถึง ม.7 จำนวน 57 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  7 กรกฎาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ของสำนักปลัด อบต.วอแก้ว จำนวนทั้งสิ้น 26 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  7 กรกฎาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ของกองช่าง อบต.วอแก้ว จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  7 กรกฎาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ของกองคลังอบต.วอแก้ว จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  7 กรกฎาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเสียงสำหรับรถประชาสัมพันธ์พร้อมอุปกรณ์ของอบต.วอแก้ว จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาเะจาะจง
  7 กรกฎาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแบ็คโฮในการขุดเหมืองห้วยเงินเพื่อเบี่ยงทางน้ำ ม.1 บ้านทุ่งผา ต.วอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  6 กรกฎาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.วอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2)
  5 กรกฎาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแบ็คโฮในการขุดถมดินตลิ่งคันฝาย และขุดรื้อเศษวัชพืช บริเวณฝายแม่เปิ้บ ม.2 บ้านทุ่งตุ่น-แม่ติว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4 กรกฎาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต จำนวน 2 ตู้ ของสำนักปลัด อบต.วอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4 กรกฎาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต จำนวน 2 ตู้ ของสำนักปลัด อบต.วอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4 กรกฎาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตู้เย็น 7 คิวบิกฟุต กองคลัง อบต.วอแก้ว โดยวิธีเฉพาะจาะจง
  4 กรกฎาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะทำงานผู้บริหารพร้อมกระจก จำนวน 1 ตัว และเก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 กรกฎาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียน สพฐ.โรงเรียนบ้านทุ่งหก ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 58 คน ประจำเดือน ก.ค. - ก.ย. 2565 จำนวน 60 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 กรกฎาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียน ศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 27 คน ประจำเดือน ก.ค. - ก.ย. 2565 จำนวน 60 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2)
  30 มิถุนายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) สำนักปลัดอบต.วอแก้ว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29 มิถุนายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแบ็คโฮในการขุดถมดินบริเวณลำเหมืองทุ่งป่าเหี้ยวที่เสียหาย ม.3 บ้านวอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28 มิถุนายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนข้ามลำห้วยแม่ไพร ม.5 บ้านทุ่งหก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28 มิถุนายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ Toner Fuji P โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28 มิถุนายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (จารบีและกระบอกอัดจารบี) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28 มิถุนายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  18 พฤษภาคม 2565 | ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปา ม.7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  6 พฤษภาคม 2565 | ประกาศ เปลี่ยนแปลงจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 7
  6 พฤษภาคม 2565 | ประกาศ เปลี่ยนแปลงจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการดาดคอนกรีตลำเหมืองแม่เปิ๊บ ม.2
  1 มีนาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากรภายนอกปฏิบัติงานด้านบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วอแก้ว ประจำเดือน มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 มีนาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศพด.อบต.วอแก้ว ประจำปีการศึกษา 64 จำนวน 28 คน ประจำเดือนมี.ค.-เม.ษ. 65 จำนวน 40 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 มีนาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านทุ่งหก ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 65 คน ประจำเดือน มี.ค.-เม.ย. 65 จำนวน 40 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28 กุมภาพันธ์ 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมระบบประปา บริเวณจุดที่ 3 (บริเวณทุ่งเก๊าสี) หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งหก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  24 กุมภาพันธ์ 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) เครื่องพิมพ์ Brother HL-3170CDW หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-0060 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  18 กุมภาพันธ์ 2565 | ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารให้กลุ่มเสี่ยงสูงที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19 ที่กักตัวที่บ้านตนเอง หมู่ที่ 1 ระหว่าง 18-27 ก.พ. 65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  17 กุมภาพันธ์ 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบสูบน้ำพลังานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ (รถเข็น) จำนวน 14 ระบบ โครงการภายใต้กลุ่มงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ กทอ.64-07-0588 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  17 กุมภาพันธ์ 2565 | ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารให้กลุ่มเสี่ยงสูงที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19 ที่กักตัวที่บ้านตนเอง หมู่ที่ 5 ระหว่าง 17-25 ก.พ. 65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  15 กุมภาพันธ์ 2565 | ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างกองช่างของอบต.วอแก้ว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14 กุมภาพันธ์ 2565 | ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารให้กลุ่มเสี่ยงสูงที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19 ที่กักตัวที่บ้านตนเอง หมู่ที่ 3 ระหว่าง 11-20 ก.พ. 65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  11 กุมภาพันธ์ 2565 | ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารให้กลุ่มเสี่ยงสูงที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19 ที่กักตัวที่บ้านตนเอง หมู่ที่ 5 ระหว่าง 11-20 ก.พ. 65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  9 กุมภาพันธ์ 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) เครื่องพิมพ์ Brother HL-3170CDW หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-0060 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4 กุมภาพันธ์ 2565 | ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย อบต.วอแก้ว โดยวิธีคัดเลือก
  4 กุมภาพันธ์ 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย อบต.วอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 กุมภาพันธ์ 2565 | ประกาศ จ้างก่อสร้างระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3x4 ม.จำนวน 1 ตู้ โครงการภายใต้กลุ่มงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ปีงบประมาณ 2564 กทอ.64-07-0588 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 กุมภาพันธ์ 2565 | ประกาศ เรื่องซื้อระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2x2 ม.จำนวน 3 ตู้ โครงการภายใต้กลุ่มงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ปีงบประมาณ 2564 กทอ.64-07-0588 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28 มกราคม 2565 | ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.โรงเรียนบ้านทุ่งหก ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 65 คน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  12 มกราคม 2565 | ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวอแก้ว บ้านทุ่งตุ่น แม่ติว และบ้านทุ่งผา หมู่ที่ 3,2 และ 1 ตำบลวอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5 มกราคม 2565 | ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564)
  4 มกราคม 2565 | ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564