ข้อมูลเชิงสถิติ

"องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว"


  สถิติผู้มาใช้บริการยื่นคำขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน
  สถิติผู้มาใช้บริการการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน
  สถิติผู้มาใช้บริการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน
  สถิติผู้มาใช้บริการ สำนักปลัด อบต. วอแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน
  สถิติผู้มาใช้บริการการรับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน
  สถิติผู้มาใช้บริการ กองช่าง อบต. วอแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน
  สถิติผู้มาใช้บริการการจดทะเบียนพาณิชย์ งานด้านจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน
  สถิติผู้มาใช้บริการชำระภาษี งานด้านจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน
  สถิติผู้มาใช้บริการการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน
  สรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 63 - มี.ค. 64)
  รายงานข้อมูลสถิติงานบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปี 2563
  สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563