ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

"องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว"


ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ2564(6เดือนแรก)

"ไม่มีการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ"มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ