ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์

"องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว"องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว จังหวัดลำปาง

เลขที่ 127 หมู่ 2 ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190
เบอร์โทรศัพท์ : 054-226182 สำนักปลัด
เบอร์โทรศัพท์ : 054-226183 กองคลัง
เบอร์โทรศัพท์ : 054-226184 กองช่าง
เบอร์โทรสาร : 054-226182
อีเมล : workaew@hotmail.com