นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ได้ส่งมอบหน้ากากอนามัยเพื่อใช้ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นายก อบต.วอแก้ว ได้ลงนามบันทึกการส่งมอบให้ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน , ประธาน อสม. ทุกหมู่บ้าน เพื่อนำหน้ากากอนามัยไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลวอแก้ว

นายอินจันทร์ ทันวิสัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ได้ส่งมอบหน้ากากอนามัยเพื่อใช้ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลวอแก้ว จำนวน 7 หมู่บ้าน ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ในการส่งมอบหน้ากากอนามัย นายก อบต.วอแก้ว ได้ลงนามบันทึกการส่งมอบให้ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน , ประธาน อสม. ทุกหมู่บ้าน เพื่อนำหน้ากากอนามัยไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลวอแก้ว

      

      


30 March 2020