เฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนก่อนเปิดภาคเรียน

วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว

เฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนก่อนเปิดภาคเรียน

วันที่ 11 พฤษภาคม 2562องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้วได้ดำเนินการพ่นยากำจัดยุงลาย ในพื้นที่เสี่ยง (สถานศึกษาในพื้นที่ตำบลวอแก้ว ร.ร บ้านทุ่งหก- ทุ่งผา ,ร.ร วอแก้ววิทยา ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วอแก้ว ) เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนก่อนเปิดภาคเรียน

 

         


7 March 2020