กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

9 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

9 มิถุนายน 2563 นายอินจันทร์ ทันวิสัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร ร่วมกับการปกครองอำเภอห้างฉัตร , สมาชิกสภาตำบลวอแก้ว, ข้าราชการ พนักงาน อบต. วอแก้ว, ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลวอแก้ว , รพ.สต. วอแก้ว , อสม ตำบลวอแก้ว, จิตอาสาตำบลวอแก้ว ณ. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวอแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

    

    

  

 


10 June 2020