นายอินจันทร์ ทันวิสัย นายก อบต. วอแก้ว ได้เข้าร่วมรับใบเกียรติบัตร เป็นภาคีเครือข่ายการพัฒนาต้นแบบปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

4 สิงหาคม 2563 ณ. หอประชุมที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

4 สิงหาคม 2563 นายอินจันทร์ ทันวิสัย นายก อบต. วอแก้ว ได้เข้าร่วมรับใบเกียรติบัตร
เป็นภาคีเครือข่ายการพัฒนาต้นแบบปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “
ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” โดยรับมอบจากนายพัฒนพงษ์ สร้อยอินทรากุล นายอำเภอห้างฉัตร
ณ. หอประชุมที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง


4 August 2020