โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2563 และโครงการตำบลมั่นคงปลอดภัยจากยาเสพติด ประจำปี 2563

15 กรกฎาคม 2563 ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว

15 กรกฎาคม 2563 นายอินจันทร์ ทันวิสัย นายก อบต. วอแก้ว ได้เปิดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2563 และโครงการตำบลมั่นคงปลอดภัยจากยาเสพติด ประจำปี 2563 จัดการอบรมโดยการปกครองอำเภอห้างฉัตร ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว

  

  

  

  

 


15 July 2020