องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ร่วมปฏิบัติการตามนโยบายศุกร์สะอาด ของจังหวัดลำปาง ร่วมกันทำความสะอาด อาคารสำนักงาน ให้มีความสะอาดเป็นระเบียบ เรียบร้อย ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ พืชผักสวนครัว

13พฤศจิกายน พ.ศ.2563 บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักปลัด อบต. วอแก้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ร่วมปฏิบัติการตามนโยบายศุกร์สะอาด ของจังหวัดลำปาง ร่วมกันทำความสะอาด อาคารสำนักงาน   ให้มีความสะอาดเป็นระเบียบ เรียบร้อย ปรับปรุงภูมิทัศน์  ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ  พืชผักสวนครัว

องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ร่วมปฏิบัติการตามนโยบายศุกร์สะอาด ของจังหวัดลำปาง ร่วมกันทำความสะอาด อาคารสำนักงาน ให้มีความสะอาดเป็นระเบียบ เรียบร้อย ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ พืชผักสวนครัว บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักปลัด อบต. วอแก้ว

     

    

    

     

     

    

  


13 December 2020