ประชาคมตำบล

24 มีนาคม 2564 ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว

24 มีนาคม 2564  นายอินจันทร์  ทันวิสัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ได้เข้าร่วมประชุมประชาคมตำบล  เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหา  ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่  เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 และพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 [ฉบับแก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2564] ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว

 

   


2 May 2021