โครงการคุณธรรม จริยธรรม ตำบลวอแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2565 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการสร้างองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

วันที่ 12 เมษายน 2565 ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว

วันที่ 12 เมษายน 2565 นายพินิจ สุวรรณสุระ นายก อบต. วอแก้ว ได้เปิดการอบรมโครงการคุณธรรม จริยธรรม ตำบลวอแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2565 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการสร้างองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว

          


12 April 2022