อบรมโครงการทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันคิดที่จะพัฒนาและสามารถร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านได้อย่างถูกต้อง มีคุณภาพ มีทิศทาง เป้าหมายการพัฒนาที่ชัดเจน

วันที่ 4 เมษายน 2565 ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว

วันที่ 4 เมษายน 2565 นายพินิจ สุวรรณสุระ นายก อบต. วอแก้ว ได้เปิดการอบรมโครงการทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันคิดที่จะพัฒนาและสามารถร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านได้อย่างถูกต้อง มีคุณภาพ มีทิศทาง เป้าหมายการพัฒนาที่ชัดเจน ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว

     


4 April 2022