10 พฤศจิกายน 2565 อบต. วอแก้ว โดยนายพินิจ สุวรรณสุระ นายก อบต. วอแก้ว ได้จัดประชุมซักซ้อม แนวทางการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย โดยมีข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภา อบต. วอแก้ว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้แทน อสม. ประจำหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุม

โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน


23 November 2022