18 พฤศจิกายน 2565 นายพินิจ สุวรรณสุระ นายก อบต. วอแก้ว พร้อมด้วยนางแพรว ทาบุญมา ท้องถิ่นอำเภอห้างฉัตร , นายพิทักษ์ อินนาค ปลัด อบต. วอแก้ว , เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการขยะเปียก , กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน , สมาชิกสภา , ผอ.รพ.สต. วอแก้ว , ผู้แทน อสม. ดำเนินการออกตรวจติดตามผลการดำเนินการโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนของ อปท. ในระดับครัวเรือน ในพื้นที่ตำบลวอแก้ว

ขยะเปียกลดโลกร้อน

     

     


6 December 2022