วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวิชญ์ธวัช อัจฉริยฉัตรา ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายโกสินทร์ แสงสอาด ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น และนางแพรว ทาบุญมา ท้องถิ่นอำเภอห้างฉัตร นายพินิจ สุวรรณสุระ นายก อบต. วอแก้ว ได้ร่วมลงพื้นที่ติดตามทวนสอบ การดำเนินงานโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนในพื้นที่ตำบลวอแก้ว ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ครบ 100% ทั้งนี้ ได้ให้คำปรึกษาแนะนำในการดำเนินการดังกล่าว เพื่อเป็นประโยชน์ในการขยายผลการปฏิบัติในการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนให้ครบทุกครัวเรือนตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย

ลงพื้นที่ติดตาม

    

    

     

    

    

    


15 December 2022