ประมวลภาพกิจกรรม

"องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว"

Coding
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

9 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว

Coding
ซุ้มอาหารช้าง

12 มีนาคม 2563

Coding
สมาชิกสภาตำบลวอแก้ว ข้าราชการ พนักงาน อบต. วอแก้ว ร่วมกันทำกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

1 พฤษภาคม 2563

Coding
"โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

16 มีนาคม 2563

Coding
‼️ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส‼️

วันที่ 27 – 31 มีนาคม 2563 ตามสถานที่ต่าง ๆ ในเขตอบต.วอแก้ว

Coding
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ได้มอบน้ำดื่มและกาแฟ ให้กับชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลวอแก้ว

9 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว

Coding
“ตู้ปันสุข”

20พ.ค.2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว

Coding
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ได้ส่งมอบหน้ากากอนามัยเพื่อใช้ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นายก อบต.วอแก้ว ได้ลงนามบันทึกการส่งมอบให้ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน , ประธาน อสม. ทุกหมู่บ้าน เพื่อนำหน้ากากอนามัยไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลวอแก้ว

Coding
นโยบายการบริหารงาน

21 ก.พ พ.ศ 2562

Coding
ลําปางสะอาดปฏิบัติการวอแก้วสะอาด

วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

Coding
ธนาคารน้ำใต้ดิน

วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

Coding
เราพร้อมแล้วสำหรับการเป็นแม่ข่ายระบบอาหารชุมชน

15 ก.พ 62 ณ.อบต.วอแก้ว

Coding
เวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น

วันที่ 3-5 ตุลาคม พ.ศ.2562 ณ เมืองทองธานี

Coding
ภาชนะรองรับขยะอันตรายทุกหมู่บ้าน

20 ก.พ. พ.ศ 62 เจ้าหน้าที่งานสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด อบต.วอแก้ว เก็บขยะอัตรายตามจุด

Coding
จำกัดขยะออกไปจากหมู่บ้าน

วันที่29 เดือนมี.ค พ.ศ 62

Coding
รณรงค์ใช้ถุงผ้า ลด ละ เลิก ถุงพลาสติก

วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2562

Coding
การจักสานกล่องข้าวด้วยใบตาล และตะกร้าจากเส้นพลาสติก

28มิ.ย.62

Coding
อนุรักษฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

วันที่3มิถุนายน พ.ศ.2562

Coding
ห้างฉัตรร่วมใจเลิกใช้โฟมทุกพื้นที่สุขภาพดีถ้วนหน้า

วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2562

Coding
เฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนก่อนเปิดภาคเรียน

วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว