ประมวลภาพกิจกรรม

"องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว"

Coding
โครงการคุณธรรม จริยธรรม ตำบลวอแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2565 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการสร้างองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

วันที่ 12 เมษายน 2565 ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว

Coding
ประชุมสภา อบต. วอแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

วันที่ 7 เมษายน 2565 ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว

Coding
กิจกรรมเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

ณ หอประชุมอำเภอห้างฉัตร ที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร โดยมี นายนเรศวร์ฤทธิ์ อุบลศรี นายอำเภอห้างฉัตร เป็นประธาน

Coding
อบรมโครงการทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันคิดที่จะพัฒนาและสามารถร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านได้อย่างถูกต้อง มีคุณภาพ มีทิศทาง เป้าหมายการพัฒนาที่ชัดเจน

วันที่ 4 เมษายน 2565 ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว

Coding
ประชุมประชาคมตำบล  เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 และพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 [ฉบับแก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2565]

21 มีนาคม 2565 ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว

Coding
วันช้างไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ร่วมจัดซุ้มอาหารช้าง เนื่องในวันช้างไทย ณ. ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

Coding
มอบถุงยังชีพให้ผู้ป่วยโควิด-19

นายพินิจ สุวรรณสุระ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ได้มอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลวอแก้ว

Coding
เวทีประชาคมรถเก็บขยะ

องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว โดยนายสายัณห์ ฉัตรแก้ว หัวหน้าสำนักปลัด ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้การจัดการขยะมูลฝอย และประชาสัมพันธ์เรื่องรถเก็บขยะ ให้กับประชาชนทั้ง 7ได้ลงพื้นที่ทั้ง 7 หมู่บ้าน ในตำบลวอแก้ว

Coding
ประชาคมตำบล

24 มีนาคม 2564 ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว

Coding
กิจกรรมเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2564

31 มีนาคม 2564 ณ. หอประชุมที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร

Coding
นายอินจันทร์ ทันวิสัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว

ได้ร่วมเป็นเกียรติและให้การต้อนรับคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินต้นแบบระดับจังหวัด ในวันที่ 29 มีนาคม 2564 ณ. ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านวอแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

Coding
จิตอาสา

24 กุมภาพันธ์ 2564    ณ บริเวณวัดป๋อมป๋อดอยแล บ้านวอแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

Coding
องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ร่วมปฏิบัติการตามนโยบายศุกร์สะอาด ของจังหวัดลำปาง ร่วมกันทำความสะอาด อาคารสำนักงาน ให้มีความสะอาดเป็นระเบียบ เรียบร้อย ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ พืชผักสวนครัว

13พฤศจิกายน พ.ศ.2563 บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักปลัด อบต. วอแก้ว

Coding
องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว นายอินจันทร์ ทันวิสัย นายก อบต. วอแก้ว ได้เป็นตัวแทนเข้ารับโล่ห์พร้อมประกาศเกียรติคุณ. รางวัลศูนย์ประสานงานเครือข่ายเฉพาะประเด็นเกษตรกรรมสู่อาหารปลอดภัยระดับดีเยี่ยม ระหว่างปีพุทธศักราช 2560-2563

วันที่30ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ. ห้อง Royal Jubilee ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

Coding
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ตัดหญ้าข้างทาง ตัดกิ่งไม้ข้างทาง เก็บขยะ ทำความสะอาด ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ. บริเวณถนนสามแยกป่าไคร้ มาถึงถนนสามแยกบ้านทุ่งตุ่น – แม่ติว หมู่ที่ 2 ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

Coding
วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชินี"สมเด็จย่า"

วันนี้ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 07.30น. นายกพร้อมด้วยปลัด และคณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ หอประชุมอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

Coding
"จิตอาสา" ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาศวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

9 ตุลาคม 2563 ณ. บริเวณลำน้ำแม่ไพร บ้านน้ำจำ หมู่ที่ 7 ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

Coding
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ได้รับมอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฎิบัติงานดีเด่น ด้านการส่งเสริมการสร้างอาชีพ

28 กันยายน พ.ศ.2563 ณ.ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง

Coding
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท.

ในวันที่ 8 - 10 กันยายน 2563 ณ. หอประชุมอำเภอห้างฉัตร ที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

Coding
นายอินจันทร์ ทันวิสัย นายก อบต. วอแก้ว ได้เข้าร่วมรับใบเกียรติบัตร เป็นภาคีเครือข่ายการพัฒนาต้นแบบปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

4 สิงหาคม 2563 ณ. หอประชุมที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

Coding
มอบพันธุ์ปลากินพืช ตามโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ ให้กับเกษตรกรในตำบลวอแก้ว สนับสนุนพันธุ์ปลาโดย กรมประมงจังหวัดลำปาง

ณ. องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว

Coding
กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

กิจกรรมพัฒนา ตัดหญ้า ตัดกิ่งไม้ เก็บขยะ บริเวณข้างทางถนนข้าง อบต. วอแก้ว

Coding
มอบป้ายบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับปรุง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย

23 กรกฎาคม 2563 ณ. บ้านทุ่งผา หมู่ที่ 1, บ้านวอแก้ว หมู่ที่ 3 , บ้านน้ำจำ หมู่ที่ 7 ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

Coding
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2563 และโครงการตำบลมั่นคงปลอดภัยจากยาเสพติด ประจำปี 2563

15 กรกฎาคม 2563 ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว

Coding
เวทีเสวนา "ความสำเร็จการจัดการขยะในชุมชน และโรงเรียนบุญฮอม โรงเรียนสร้างสุข ด้วยเพชรแห่ง อบต."

ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ณ. ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพล่าซ่าลำปาง

Coding
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

9 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว

Coding
ซุ้มอาหารช้าง

12 มีนาคม 2563

Coding
สมาชิกสภาตำบลวอแก้ว ข้าราชการ พนักงาน อบต. วอแก้ว ร่วมกันทำกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

1 พฤษภาคม 2563

Coding
"โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

16 มีนาคม 2563

Coding
‼️ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส‼️

วันที่ 27 – 31 มีนาคม 2563 ตามสถานที่ต่าง ๆ ในเขตอบต.วอแก้ว

Coding
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ได้มอบน้ำดื่มและกาแฟ ให้กับชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลวอแก้ว

9 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว

Coding
“ตู้ปันสุข”

20พ.ค.2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว

Coding
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ได้ส่งมอบหน้ากากอนามัยเพื่อใช้ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นายก อบต.วอแก้ว ได้ลงนามบันทึกการส่งมอบให้ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน , ประธาน อสม. ทุกหมู่บ้าน เพื่อนำหน้ากากอนามัยไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลวอแก้ว

Coding
นโยบายการบริหารงาน

21 ก.พ พ.ศ 2562

Coding
ลําปางสะอาดปฏิบัติการวอแก้วสะอาด

วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

Coding
ธนาคารน้ำใต้ดิน

วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

Coding
เราพร้อมแล้วสำหรับการเป็นแม่ข่ายระบบอาหารชุมชน

15 ก.พ 62 ณ.อบต.วอแก้ว

Coding
เวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น

วันที่ 3-5 ตุลาคม พ.ศ.2562 ณ เมืองทองธานี

Coding
ภาชนะรองรับขยะอันตรายทุกหมู่บ้าน

20 ก.พ. พ.ศ 62 เจ้าหน้าที่งานสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด อบต.วอแก้ว เก็บขยะอัตรายตามจุด

Coding
จำกัดขยะออกไปจากหมู่บ้าน

วันที่29 เดือนมี.ค พ.ศ 62

Coding
รณรงค์ใช้ถุงผ้า ลด ละ เลิก ถุงพลาสติก

วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2562

Coding
การจักสานกล่องข้าวด้วยใบตาล และตะกร้าจากเส้นพลาสติก

28มิ.ย.62

Coding
อนุรักษฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

วันที่3มิถุนายน พ.ศ.2562

Coding
ห้างฉัตรร่วมใจเลิกใช้โฟมทุกพื้นที่สุขภาพดีถ้วนหน้า

วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2562

Coding
เฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนก่อนเปิดภาคเรียน

วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว