...
...

  15 มีนาคม 2566 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14 มีนาคม 2566 | ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝาย คสล. บริเวณทุ่งโฮ้ง ลำห้วยแม่ไพร ม.5 บ้านทุ่งหก ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  9 มีนาคม 2566 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) เครื่องพิมพ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  9 มีนาคม 2566 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  8 มีนาคม 2566 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงฝาย คสล. บริเวณฝายทุ่งตุ่น ม.3 บ้านวอแก้ว ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  8 มีนาคม 2566 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงฝาย คสล. บริเวณฝายแม่เปิ้บ ม.3 บ้านวอแก้ว ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  7 มีนาคม 2566 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัว และครุภัณฑ์ตู้เหล็ก จำนวน 2 ใบ ของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
อ่านต่อ

...
...
...

...
...
...


...

...

...
...
...

...
...
...

...
...
...


วารสาร/ข่าวกิจกรรม
Coding
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
Coding
วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวิชญ์ธวัช อัจฉริยฉัตรา ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายโกสินทร์ แสงสอาด ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น และนางแพรว ทาบุญมา ท้องถิ่นอำเภอห้างฉัตร นายพินิจ สุวรรณสุระ นายก อบต. วอแก้ว ได้ร่วมลงพื้นที่ติดตามทวนสอบ การดำเนินงานโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนในพื้นที่ตำบลวอแก้ว ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ครบ 100% ทั้งนี้ ได้ให้คำปรึกษาแนะนำในการดำเนินการดังกล่าว เพื่อเป็นประโยชน์ในการขยายผลการปฏิบัติในการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนให้ครบทุกครัวเรือนตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย
Coding
18 พฤศจิกายน 2565 นายพินิจ สุวรรณสุระ นายก อบต. วอแก้ว พร้อมด้วยนางแพรว ทาบุญมา ท้องถิ่นอำเภอห้างฉัตร , นายพิทักษ์ อินนาค ปลัด อบต. วอแก้ว , เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการขยะเปียก , กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน , สมาชิกสภา , ผอ.รพ.สต. วอแก้ว , ผู้แทน อสม. ดำเนินการออกตรวจติดตามผลการดำเนินการโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนของ อปท. ในระดับครัวเรือน ในพื้นที่ตำบลวอแก้ว
Coding
10 พฤศจิกายน 2565 อบต. วอแก้ว โดยนายพินิจ สุวรรณสุระ นายก อบต. วอแก้ว ได้จัดประชุมซักซ้อม แนวทางการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย โดยมีข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภา อบต. วอแก้ว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้แทน อสม. ประจำหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุม