:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-226182

กองคลัง
นางพิศมัย พรหมศร
ผู้อำนวยการกองคลัง
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
นางจารุณี แจ้งสว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
งานการเงินและบัญชี
นางกิติยา รัศมีเวียงชัย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
นางสาวณัฎฐกันต์ อินต๊ะใจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
นางดวงทวีวรรณ เก่งการทำ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ