:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-226182

หัวหน้าส่วนราชการ
นายพิทักษ์ อินนาค
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว
โทรศัพท์ 091-0793202
นายสายัณห์ ฉัตรแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ 089-6342460
นางพิศมัย พรหมศร
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ 085-0344242
นายปิยะ สมวงศ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ 081-7241399