:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-226182

สำนักปลัด
นายพิทักษ์ อินนาค
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว
นายสายัณห์ ฉัตรแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด
นายกิตติชัย ขลิบกลาง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายศรัญยู โชคภูริสกุล
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
-ว่าง-
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางอรวรรณ ไชยราช
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายสุกฤษฎิ์ ทั่งหิรัญ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางวันศรี สารฟู
ครู คศ.2
นางกัลยา คลังศรี
ครู คศ.๑
นางสาวจิรัฏฐ์อร ยศสุรินทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวธัชรินทร์ จันกันทะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสมศักดิ์ ก๋าโต่ง
พนักงานขับรถ